DLF Høstmøte 2021 – Hold av datoen!

DLF Høstmøte har en lang tradisjon som dagligvare- og serveringsbransjens viktigste møteplass, og det er en glede igjen å kunne invitere til samling

Torsdag 21. oktober kl. 10:00 på Quality Hotel, Tønsberg. 

Programmet blir preget av at vi er på vei ut av pandemien og inn i en «ny normal».

DLF Høstmøte er den viktigste møteplassen for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel. Vi tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger og utvalgte gjester.

Det blir også utdeling av DLF Utmerkelser. Husk å melde på din kandidat innen 12. august!


Invitasjon

«Hold av datoen» mail ble sendt ut slutten av juni til de som mottar nyhetsbrev og tidligere deltakere. Invitasjon med mulighet for påmelding sendes ut i starten av september.

Informasjon om påmelding, pris og fullstendig program vil etter hvert også bli tilgjengelig på våre hjemmesider.

Fagdagen vil bli streamet.

DLF Høstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, samt inviterte gjester. Er du DLF medlem og ikke har mottatt «Hold av datoen» mail, men ønsker invitasjon gi oss beskjed.

Her kan du se programmet. Vi oppdaterer fortløpende.

Ikke gå glipp av årets store møteplass for bransjen!

 

(Saken ble publisert 24. juni / oppdatert 20. august 2021)


DLF Høstmøte


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Nordfjord Kjøtt AS nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 8. august 2021 at Nordfjord Kjøtt AS innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

 

Nordfjord Kjøtt AS ble etabler i Olden i 1961 av gründeren Leif Roksvåg. I 1978 flytte de til nye lokaler i Loen, og der har de vært siden. Nordfjord Kjøtt er en kjøttforedlingsbedrift og er opptatt av kvalitet i alle ledd. Med sine naturskjønne omgivelser i Indre Nordfjord med Nordfjorden, Skåla, Loen-vatnet, Kjenndalsbreen og Lodalskåpa som nærmeste naboer, minnes de daglig om å leve opp til dette. Bedrift består av ca 400 ansatte som driver på over 60 000 kvm grunnflate.

 

 

Selskapet aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF medlemsbedrifter

Fullstendig oversikt over DLF medlemsbedrifter finner du her

DLF Partner Schjødt: Åpenhetsloven

 


(Innlegget er skrevet av Advokatfirma Schjødt)

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2021. Loven trer i kraft til den tid Kongen bestemmer. Loven er en konsekvens av Etikkinformasjonsutvalgets rapport Åpenhet om leverandørkjeder og utvalgets forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.

Vi  kommer tilbake med ny oppdatering utover høsten når det er avklart om når loven trer i kraft.

Lovens skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som tilbyr varer eller tjenester i eller utenfor Norge, både Norske og utenlandske virksomheter, forutsatt at virksomheten møter to av følgende kriterier: (i) omsetning høyere enn NNOK 70 (ii) balansesum høyere enn MNOK 35 og (iii) et gjennomsnitt antall ansatte i regnskapsåret over 50 årsverk.

Aktsomhetsvurdering

De sentrale grepene som er tatt i loven er pålegg til de foretak som er omfattet av loven om plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. Dette omfatter plikt til kartlegging og vurdering av negative konsekvenser, vurdering og implementering av tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser, løpende overvåkning, kommunikasjon med berørte interesser og plikt til gjenoppretting og erstatning der det kreves. Virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse for sin aktsomhetsvurdering.   Denne   skal   gjøres   tilgjengelig på foretakets nettside, og inngå i redegjørelse etter regnskapsloven § 3-3 bokstav c.

Et helt nytt grep er at enhver har ved skriftlig henvendelse rett på informasjon fra virksomheten om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Det kan påregnes at det vil være svært følbare reaksjoner.

Påbudslov

Åpenhetsloven er en påbudslov med sanksjoner i form av gebyrer dersom virksomheten ikke oppfyller kravene i loven. Den har ingen direkte forbud med handel, for eksempel med leverandører som bryter menneskerettigheter m.m. Regler om fastsetting av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr er foreløpig ikke laget. Både selskapet og fysiske personer kan ilegges overtredelsesgebyr.

En potensielt langt større konsekvens av loven, som ikke er drøftet i forarbeidene, er at virksomheter med undersøkelsesplikt vil og skal tilegne seg kjennskap til aktiviteter i hele leverandørkjeden. Dette medfører at veien er kort til at andre myndigheter enn forbrukertilsynet eller markedsrådet kan få grunnlag for å konstatere strafferettslig skyld og medvirkningsansvar relatert til en rekke ulike krenkelser, herunder tvangsarbeid. Indirekte innfører loven en ny æra som vanskeliggjør et forsvar basert på manglende subjektiv skyld.

Tiltak for å oppfylle kravene

Virksomheter som er omfattet av loven må iverksette tiltak for å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger og planer for tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt for offentliggjøring av iverksatte tiltak.

Dette krever:

Erklæring om åpenhet og åpenhets-policy

Compliance management system som omfatter:

(i) Rutiner for aktsomhetsvurderinger

(ii) Kartlegging av potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsvilkår, herunder løpende oppfølgning

(iii) Et system for reaksjon mot identifiserte krenkelser

(iv) Et system for markedskommunikasjon om tiltak

 


 

Saken ble publisert første gang 20. august 2021.

Schjødt hjemmeside

Les mer om DLF Partnerprogram her

Webinar: Hvordan lykkes med målrettet digital markedsføring?


Hvordan lykkes med målrettet digital markedsføring?

DLF Partner Kvale Advokatfirma inviterer DLF medlemmer til gratis webinar

fredag 27. august 2021 kl. 13:00 – 13:45

Meld deg på her!


Målrettet markedsføring kan være svært effektivt. Samtidig stiller lovverket mange krav til deg som markedsfører. Det er lett å snuble.

KVALE forteller deg det du trenger å vite om GDPR og markedsføringsloven, slik at du på lovlig måte kan drive markedsføring basert på blant annet kundenes interesser.

Webinaret gir deg praktiske råd og tips om hvordan du:

 • lovlig behandler personopplysninger til markedsføringsformål.
 • lovlig driver direkte markedsføring.
 • gir kundene den informasjonen de har krav på.
 • skriver gode og gyldige samtykketekster.

Det er ingen deltakeravgift!


Kvale hjemmeside

 

DLF Utmerkelser 2021 – utsatt frist til 16. august (registreringen er stengt!)

(Oppdatert 10. august 2021)

Nå er det endelig tid igjen til å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2021 skal kåres.

Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år!

I fjor gjorde vi endringer i nominasjonsprosessen for å gjøre det enklere for alle våre medlemmer å delta. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på prosessen og vil derfor i år også kjøre det samme opplegg.

Frist for registrering av nominasjon er utsatt til mandag 16. august.


Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side, skrifttype Arial str 12, standard marg) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene (se oversikt lenger ned på siden).
 2. Registrer nominasjonen/pitch.
 3. Last opp og send inn.

Mer trengs ikke i første runde!

Ut i fra dette vil juryen velge ut de som går videre til runde to. De som går videre må levere en mer utfyllende presentasjon.

Frist for registrering av nominasjon er utsatt til mandag 16. august.


Hvem kan vinne?

Kandidaten eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem. Tidligere nominerte kandidater kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere). Husk å sjekke kriteriene.

Finalistene presenteres og vinnerne kåres på DLF Høstmøte 21. oktober.


Kriterier

Her følger en kort utgave av kriteriene og det er dette du må tenke på når du skal sende inn en pitch. Fullstendig oversikt over kriteriene finner du i konkurranseguiden.

 • DLF Innovasjonspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • DLF Merkevarepris
  Beskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • DLF Samfunnsansvarspris
  Beskriv kort hva som er gjort og hvilke resultater som er oppnådd innen minst to av følgende områder: Sunnhet, Miljø / klima, Sosialt engasjement og/eller Ansvarlig innkjøp.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.


Juryen

Juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap fra bransjen og eksternt. DLF Merkevarepris og DLF Innovasjonspris har samme jury.


Kontaktperson:

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Siw Skjervold, prosjektleder DLF Utmerkelser
send mail 


Tidligere vinnere

Vinnere 2020

Vinnere 2019

Vinnere 2018

Vinnere 2017

Vinnere 2016

Videreføring av godkjent returandel på 95 prosent

 

 

 

 

 

 

(sak fra Sirkel.no)

95 % returandel for drikkevareemballasje i glass og dermed avgiftsfritak for miljøavgiften blir videreført etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

– det er fantastisk! Selv om 2020 ble et annerledes år, har det norske folk holdt fast på de gode vanene med å kildesortere glassemballasje. Vi kan ikke annet enn å takke forbrukerne, leverandører, våre ansatte og andre samarbeidspartnere, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Giftfritt kretsløp

Den 16. juni i år ble regjerningens «Nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi», lansert. En av visjonene i rapporten er «et samfunn der ressurser blir brukt og brukt igjen på en effektiv måte i giftfrie kretsløp der de erstatter uttak av, og produksjon med, nye ressurser» (Les strategien her ).

Glassemballasje er et unikt eksempel på et sirkulært, giftfritt kretsløp. Når en glassflaske først er produsert kan den gjenvinnes i det uendelige, så lenge vi er flinke til å returnere den tilbake inn i systemet. Og i Norge er vi en av de beste i verden på akkurat det.

– Strategien fra regjeringen er motiverende for oss som jobber med glassemballasje, vi får bekreftet at vi jobber midt kjernen av den sirkulære økonomien med et materiale som er 100 % sirkulært, fortsetter Sundell.

For å kunne bruke 100% resirkulert glass i en ny flaske må det være meget god kvalitet på det resirkulerte glasset.

– Kvalitet på de resirkulerte materialene må komme høyere opp på agendaen for å kunne lykkes med en etablere en sirkulær økonomi, vi er avhengig av en forståelse og erkjennelse av viktigheten av god kvalitet i alle ledd i verdikjeden, understreker Sundell.

 


Om Sirkel

Sirkel tar imot glass- og metallemballasje fra hele landet til anlegget i Fredrikstad. 100% av utsortert glass- og metall blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Sirkel er ett av fem materiellselskap for emballasje som eier Grønt Punkt Norge. Materialselskapene eies igjen av vareprodusenter, emballsjeprodusenter og handelen med omlag en-tredjedel hver. DLF har, på vegne av vareprodusentene aksjeposter i alle materialselskapene og er representert i de respektive styrene. I Grønt Punkt Norge er DLF representert med styreleder Thomas Weihe, Verdikjededirektør.


Relevante saker

Grønt Punkt Norge og DLF

DLF medeier i bransjeselskapene

Sommerdebatten ble en suksess

Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i DLF og Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Norges Bondelag. Foto: DLF

Fikk du ikke med deg Dagligvarebransjens store sommerdebatt? Da kan du få hovedpunktene her. Du kan også se hele webinaret på DLFs medlemssider (kun for medlemmer – krever innlogging).

16.juni var det duket for årets store sommerdebatt. Sammen med Norges Bondelag inviterte DLF til et webinar som belyste ulike utfordringer med konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Lov om god handelsskikk. Dagligvaretilsynet. Stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet. Kartlegging og Konkurransetilsynet. Det har skjedd mye det siste året innenfor dagligvarepolitikk. Vi tok en status på hvor langt vi har kommet og hvor langt vi skal gå.

Temaer som vertikal integrasjon, veksten i kjedenes egne merkevarer og Lov om god handelsskikk ble løftet frem av ulike bidragsytere, mens politikerne Terje Aasland (AP)og Kårstein Løvaas (H) debatterte oppfølgingen av Stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet.

Fra mange små

BI-professor Per Ingvar Olsen åpnet dagen med et historisk perspektiv på konkurransens utvikling i dagligvarebransjen de siste tiårene. Han viste veien fra 1970-tallet hvor vi hadde mange små enkeltbutikker, til dagens struktur med kun tre store dagligvaregrupperinger. Olsen pekte på at handelens egne merkevarer (EMV) har spilt en stor rolle i denne utviklingen, og viste til kjedenes stadige ekspansjon i utlandet.

En viktig driver for den økte vertikale integrasjonen i markedet er veksten i kjedenes egne merkevarer. Daglig leder i Baker- og konditorbransjens landsforening, Gunnar Bakke, fortalte hvordan hans bransje har opplevd utviklingen sett fra sitt ståsted i bransjen, og hvordan dette påvirker forbrukerne. Bakervarer er en kategori hvor kjedene var tidlig ute med å bygge egne merkevarer.

Direktøren for det nye Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen, valgte å dele sine erfaringer og refleksjoner rundt bransjen etter sitt første halvår. Tor Erik sitt mandat er å følge opp bransjens arbeid med å implementere og følge Lov om god handelsskikk som trådte i kraft 1.1.2021. Loven har vært svært viktig for bransjen og skal bidra til å tilrettelegge for mer effektive forhandlinger til det beste for forbrukeren. Han oppfordret alle til å ta kontakt med utfordringer og problemstillinger som vil bli behandlet anonymt. Tor Erik benyttet også anledningen til å fremheve viktigheten av å ha dialog med aktørene og ikke være et sanksjonsbasert tilsyn.

 

Fra venstre: Per Ingvar Olsen, Gunnar Bakke og Tor Erik Engebretsen. Foto: DLF

Politisk debatt

Selve sommerdebatten fikk toppet laget med to av Norges mest fremtredende næringspolitikere, Terje Aasland fra Arbeiderpartiet og Kårstein Løvaas fra Høyre. De har begge vært sentrale i arbeidet med å innføre Lov om god handelsskikk, etableringen av Dagligvaretilsynet og ikke minst behandlingen av Stortingsmeldingen. Terje og Kårstein viste til viktigheten av å ha et kontinuerlig fokus på bransjen, og fremhevet poenget med at oppmerksomheten virker disiplinerende i seg selv. Betryggende var det også å høre at de var enige om at stortingsmeldingen på ingen måte var et punktum for arbeidet med å styrke konkurransen – den var et kolon.

Terje Aasland (AP), Mette Hanekamhaug og Kårstein Løvaas (H). Foto: DLF


Relevante saker:

DLF og Norges Bondelag inviterer til dagligvarebransjens store sommerdebatt

Åpner Norges første resirkuleringsanlegg

Finansminister Jan Tore Sanner åpner Norges første resirkuleringsanlegg. Foto: DLF

– Det er ingen tvil om at den norske panteordningen er en suksesshistorie, sa finansminister Jan Tore Sanner da han åpnet Norges første resirkuleringsanlegg for panteflasker hos Infinitum onsdag 9. juni.

Som medlem i DLF har du vært med på at dette over tid har blitt en suksesshistorie, fordi DLF både er deleier og sitter i styret i Infinitum.

– Dette er et godt eksempel på hvordan det skapes grønn industri, omstilling og arbeidsplasser, sa finansminister Sanner i talen før han trykket på knappen for å sette i gang fabrikken som skal resirkulere over 500 millioner panteflasker i Norge hvert år.

I talen viste han blant annet til at det norske pantesystemet endrer holdninger i det norske folk.

– I Norge er vi privilegerte. Vi er vant til å gjenbruke plast og avfall, så systemet er med på å endre holdningene til dette i befolkningen, sier Sanner.

Han viste til at det å gjenbruke ressurser er selve grunnlaget for god økonomi.

Infinitum setter sirkulærøkonomi i system

Foto: DLF

Det er investert 200 millioner kroner i fabrikken på Heia i Lillestrøm kommune. Det er Infinitum som eier bygget, og som Veolia skal drifte. Anlegget ligger rett over plassen for mottaket av all pant Infinitum tar imot, av både bokser og plastflasker. Fabrikken har kapasitet til å resirkulere 25.000 tonn plast årlig.

Frem til nå har det blitt sendt 18.000 tonn plastflasker ut av Norge for resirkulering. Målet og poenget med det nye anlegget er å sikre at flaskene ikke trenger å ta turen til Sverige, Tyskland eller Nederland for å bli nye flasker.

– Dette er et viktig skritt for å virkeliggjøre en sirkulær økonomi for plast. Et slikt resirkuleringsanlegg vil skape opp mot 30 arbeidsplasser og bidra til å utvikle kompetanse og et fagmiljø innen plastresirkulering i Norge, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Den nye fabrikken kverner og smelter om plastflaskene til granulat, som så sendes til Sverige for å bli nye flaskeemner.

– Det er et klart mål for oss å utvikle løsninger slik at vi kan lage flaskeemner selv. Derfor er det bra å ha Veolia som nabo, så vi kan finne gode løsninger på dette sammen, sier han.

God grunn til å være stolte

Helge Hasselgård, adm.dir i DLF var også til stede på åpningen.

Norske dagligvareleverandører har vært en vesentlig premissgiver for det pantesystemet Norge har i dag. Staten har bidratt med å sette retning gjennom avgifter, men det er tett og godt samarbeid mellom leverandørene og handelen som har gjort at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder panting og resirkulering av bokser og flasker.

– Som leverandører i den norske dagligvarebransjen har vi god grunn til å være stolte over det vi har fått til gjennom godt samarbeid med handelen, sier administrerende direktør Helge Hasselgård i DLF, som også sitter i styret i Infinitum på vegne av medlemmene.

Kan bli gjenbrukt fem ganger

En problemstilling knyttet til resirkulering av plastflaskene i dag, er at det fortsatt er billigere for produsentene av drikkevarer å bruke nye plastflasker, som altså er laget av olje, fremfor av plastgranulater. Det er derfor fortsatt en jobb å gjøre med å strømlinje sirkulærøkonomien i Norge, hvor både myndigheter, produsenter og leverandører av drikkevarer er vesentlige premissgivere.

– Dersom 80 prosent av råstoffet i nye flasker er resirkulert materiale, vil materialet i flaskene i snitt bli brukt fem ganger i den lukkede sløyfen. Dette vil i så fall gi en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 77.500 tonn, sier Maldum i Infinitum.

Foto: DLF


På vegne av våre medlemmer samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen. Infinitum er et av disse selskapene.

Om Infinitum

Infinitum har ansvaret for pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker. Dette unike pantesystemet er et samarbeid mellom drikkevareleverandørene og handelen, som sammen eier selskapet Infinitum. De jobber for høyest mulig mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Deres mål er effektiv og miljøvennlig drift, med ambisjoner om å samle inn å resirkulere alle flasker og bokser i pantesystemet.


Relevante saker

DLF medeier i bransjeselskaper

Infinitum og DLF

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

Dagligvarebransjens store sommerdebatt 16. juni

Lov om god handelsskikk. Dagligvaretilsynet. Stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet. Kartlegging og Konkurransetilsynet. Det har skjedd mye det siste året innenfor dagligvarepolitikk. Men hva skjer egentlig videre? 

DLF og Norges Bondelag inviterer til  sommerens store dagligvaredebatt onsdag 16.juni kl. 12:00 – 13:30.

 Arrangementet streames, er gratis og åpent for alle. 

Hvordan jobber politikere, embetsverket og Konkurransetilsynet akkurat nå? Hva tenker direktøren for Dagligvaretilsynet om bransjen etter et halvt år?  Hva kan vi forvente oss av kursendringer ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten? Dette er spørsmålene du får svar på når du melder deg på dagligvarebransjens store sommerdebatt.


Vi utfordrer den nye direktøren for Dagligvaretilsynet om han kan dele sine erfaringer og refleksjoner fra sitt første halvår med bransjen. Når kan vi forvente oss et Dagligvaretilsyn i full sving, og hvilke saker vil tilsynet prioritere først? Direktør Tor Erik Engebretsen står klar til å svare på våre spørsmål. BI-professor Per Ingvar Olsen skal fortelle hvordan den vertikale integrasjonen i dagligvaremarkedet har økt, og hvilken effekt det har for forbrukerne. Deretter gir vi ordet til Gunnar Bakke (BKLF) som gir oss innblikk i hvordan baker- og konditorbransjen har utviklet seg med EMV og mulige utfordringer vi kan støte på fremover om utviklingen fortsetter.

Med et slikt oppspill er det naturlig å se til politikerne. 13. September 2021 er det Stortingsvalg. Det kan gi oss en ny regjering, ny næringsminister og nye politikere ved rattet. Vil vi oppleve en kursendring i politikken fremover, og hvilke konsekvenser vil det får for dagligvarebransjen? Et toppet politikerpanel med landets fremste stortingspolitikere skal forsøke å gjøre oss klokere.

Det er duket for dagligvarebransjens store sommerdebatt. Fra leverandørmakt til kjedemakt, fra egne merkevarer til uavhengige merkevarer, fra rabatter som følger varelinjer til rabatter som ikke gjør det, begrunnelsesplikt, åpenhet og transparens i verdikjeden og ikke minst forbrukervelferd i fokus.


Klikk her for påmelding!

Se arrangementet her.

 

NB! Forbehold om endring i programmet.

DLF kompetanseprogram på BI 2021 / 2022

Hvordan øke bransjens verdiskapning og styrke kategoriarbeidet?

Vi starter opp det 9. kullet av DLF Kompetanseprogram i september!

Med økende behov for å styrke merkevarens posisjon og øke kompetansen i et stadig mer krevende marked, har DLF i samarbeid med BI utviklet et skreddersydd kompetanseprogram for vår bransje.

DLF Kompetanseprogram:

 • er utviklet spesielt for våre medlemsbedrifter i samarbeid med BI – for at de skal styrke sine ansattes salgs- og kategoriarbeid, og bygge viktig nettverk i bransjen
 • er spisset mot kategoriinnsikt, kategoriutvikling og styrking av salgs- og kategoriarbeidet
 • gir 15 studiepoeng
 • studiene gjennomføres over tre samlinger høsten 2021 og tre samlinger våren 2022
 • Merkevareledelse og forbrukeratferd (høst)
 • Økonomistyring/Lønnsomhet/ Forretningsanalyse (vår)

Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av den unike muligheten til å bygge ekstra kompetanse på BI, skreddersydd for bransjen.

Er dette noe som kan være interessant for deg og/eller en kollega, eller du har spørsmål, ta kontakt med oss.

Hvem kan delta?

I tillegg til KAM og medarbeidere innen salg og kategoriledelse, er programmet også relevant for de som ikke har direkte salgs- eller kategoriutviklingsansvar, herunder medarbeidere innen kommunikasjon, logistikk, marked og produktledelse. Deltakere spenner fra medarbeidere som ønske å utvikle seg innenfor flere fagfelt i bransjen, til de med høyere utdanning som er ute etter faglig påfyll i et miljø med bransjekolleger.  Programmet er eksklusivt for DLFs medlemsbedrifter, og det kan delta flere fra samme bedrift.

Opptakskrav BI spesialkurs

Programmet har fått særdeles gode tilbakemeldinger fra over 185 bransjekolleger. Forelesere er hovedsakelig fra BI supplert med relevante bidragsytere fra bransjen. 52 DLF medlemsbedrifter har sendt ansatte på kompetanseprogrammet.

Kostnader

Pris: Kr. 43.000. I tillegg påløper kostnader til undervisningsmateriell og  evt. kostnader ifm. reise og overnatting.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med John Ole Skeide. Gi oss gjerne beskjed dersom dere er interessert i å melde på ansatte.

Frist for påmelding

15. juni 2021

Medlemsbedrifter som har benyttet seg av tilbudet

Arla Foos AS, Arve Nordquist AS, Barilla Norge AS, Baxt AS, Bladcentralen ANS, Bonavantura Sales AS, Brynild AS, Cloetta Norge AS, Coca-Cola European Partners Norge, Colgate Palmolive AS, Den Stolte Hane AS, Diplom-is, Dr. Oetker, Essity Norway AS, Findus Norge AS, Fjordland AS, Friele Foods, Galleberg AS, Grilstad AS, Haribo Lakris AS, Hansa Borg Bryggerier AS, Haugen-Gruppen AS, Hennig-Olsen AS, Hoff AS, Honningsentralen SA, Kavli Norge AS, King Oscar, Leiv Vidar AS, Lantmännen Cerealia AS, Maarud AS, Mills DA, Modelez Norge AS, Nortura SA, Norgesmøllene AS, Nøgne-Ø Det kompromissløse Bryggeriet AS, Orkla Foods Norge AS, OsteCompagniet AS, Phillip Morris Norway AS, Pierre Robert Group AS, Prima Jæren, Red Bull Norway AS, Ringnes AS, Santa Maria Norge AS, Swedish Match Norge AS, Tind Spekevare AS, Tine SA, Tulip Norge AS, Unilever Norge AS og Aass Bryggeri AS.