Bruk fagkomiteene i DLF

Alle i DLF bør kjenne til de aktive og viktige fagkomiteene som arbeider kontinuerlig med viktige saker for medlemmene. Her er en oversikt over komiteene, og mulighetene de skaper for medlemmene.

En av DLFs viktigste samarbeidsplattformer er fagkomiteene, der spisskompetanse fra medlemsbedriftene møtes for å dele erfaringer – og spisse både bransjens og selskapenes egne strategier og aktiviteter.

For det første vil både styrer, ledergrupper og fagpersonell hos medlemsbedriftene hente viktig innsikt og gode analyser hos komiteene. For det andre bør enda flere fagledere hos medlemsbedriftene melde sin interesse for å bli med i komitearbeidet – til felles nytte og egen fagutvikling.

Formålet med komiteene er at DLFs medlemmer skal kunne initiere og drive aktiviteter på gitte fagområder. I tillegg er komitémedlemmene aktive ambassadører overfor medlemsfelleskapet, slik at synspunkter formidles og foreningens aktiviteter forankres. Det betyr også at det er all grunn til å henvende seg til fagkolleger i relevante komiteer i DLF, dersom man ønsker innspill eller innsikt.

Det er for tiden fem aktive komiteer i DLF, som alle jobber aktivt:

Komiteenes medlemmer utnevnes av DLFs styre, der styret reviderer komiteenes sammensetning i sitt første møte etter Generalforsamlingen. Det betyr at tiden for å melde sin interesse er akkurat nå – og noen tid fremover!

På DLFs hjemmesider finner du oversikt over de nevnte fagkomiteene.