Den finske skumglassprodusenten Foamit Group kjøper opp Glasopor AS

Som eier i Sirkel Glass og Sirkel Materialgjenvinning er DLF glad for at Glasopor nå blir en del av verdens største skumglassprodusent, Foamit Group, som har bedre forutsetninger for  å utvide og utvikle virksomheten til Glasopor for fremtiden.

Fremover vil Sirkel konsentrere seg om glassgjenvinningsvirksomheten og utviklingen av denne for å sikre en stadig mer effektiv sirkulærøkonomi til det beste for aktørene i det norske markedet.  En langvarig samarbeidsavtale med Glasopor er en forutsetning for dette og vil naturligvis fortsette,  samtidig som Sirkel fortsetter som en viktig råstoffleverandør til Glasopor.

For å sikre forsvarlig innsamling og gjenvinning av brukt glassemballasje bidro DLF til å etablere Norsk Glassgjenvinning AS (i dag Sirkel konsernet) tidlig på 90-tallet. For å ivareta avsetning av glasskår som ikke kunne brukes i glassverk eller andre kanaler, kjøpte Norsk Glassgjenvinning selskapet Glasitt AS i 2006. Salg av skumglass har vært viktig for utvikling av Sirkel og har bidratt til at nasjonale gjenvinningsmål for brukt glassemballasje nås.

Les pressemeldingen her

Mer informasjon:

Sirkel Materialgjenvinning AS

Per Annar Lilleng, administrerende direktør

Tlf: 922 02 743

Email: [email protected]


DLF Organisasjon

DLF medeier i materialselskapene

DLF-NTNU Webinar: Warehousing – new technologies and opportunities in order picking.

DLF and NTNU invites you to a joint Webinar about Warehousing – new technologies and opportunities in order picking.

 1. september kl. 9.00-10.00 via MS Teams. (gjennomført)

Target group: Managers in warehousing, logistics, production and supply chain

Language: English and Norwegian.

Speakers: Fabio Sgarbossa (Prof. of Industrial Logistics, NTNU) and Torbjørn Krogen (CEO Driw AS, CEO Currence Robotics AS).

Thomas Weihe, Director Value Chain Affairs DLF, will introduce the webinar.


Sign up here!


The webinar will deal with advances in order picking systems. After a brief introduction of the state of the art of order picking systems, the speakers will present the current trends in automation and robotization of warehouses. Some examples will be given highlighting the application area, the potentialities, and challenges of each solution. Some reflections on how Artificial Intelligence/Machine Learning can be used to extract information from big-data available from warehouses management systems are given.

It is also known that, despite the developments in automation and robotization, human will still play a central role in warehousing. Thus, the speakers will present the current approaches for human-centered warehouses and how assistive technologies can support operators in such context. Finally, the recent solution (GrabTM) developed by Currence Robotics will be presented as state-of-the-art example of human-centered warehousing robotization. Results included in the webinar come from DigiMAT project (IPN project funded by NFR).

DLF til stede på Arendalsuka 2021

Etter et års pause ble igjen Norges største demokratiske møteplass «Arendalsuka» arrangert. Her møtes organisasjoner, politiske partier, næringslivet og mediehus fra hele landet for å delta på ulike arrangementer, ha formelle og uformelle møter og i fellesskap diskutere morgendagens løsninger. DLF var selvsagt behørig representert.

Bredde av tema

Bredden av tema som diskuteres gjenspeiles i antall arrangement – litt over tusen på fire dager. De viktigste temaene var bærekraft og miljø, sirkulærøkonomi og næringsliv, og grensehandel og norsk verdiskapning. Vi i DLF hadde flere møter med både politikere og relevante organisasjoner, og agendaen for møtene våre var i stor grad de temaene som var på dagsorden. Vi vektla særlig viktigheten av en god og sunn konkurranse i dagligvaremarkedet, en robust norsk matindustri og fremhevet avgjørende endringer i produsentansvarsordningene fremover.

En viktig arena

Alt i alt var Arendalsuka spennende, lærerik, intensiv og nyttig. Vi fikk gjennomført gode samtaler om viktige tema. Stemningen med lavere skuldre, mer uformelle samtaler og knytte flere bekjentskaper både i bransjen og i det politiske miljøet vil gi stor nytteverdi i det videre arbeidet. Vi har en spennende høst foran oss, med stortingsvalg, potensielt ny politisk ledelse og med mange viktige saker på agendaen. Vi gleder oss til fortsettelsen!

DLF Høstmøte 2021 – Hold av datoen!

DLF Høstmøte har en lang tradisjon som dagligvare- og serveringsbransjens viktigste møteplass, og det er en glede igjen å kunne invitere til samling

Torsdag 21. oktober kl. 10:00 på Quality Hotel, Tønsberg. 

Programmet blir preget av at vi er på vei ut av pandemien og inn i en «ny normal».

DLF Høstmøte er den viktigste møteplassen for lederne i dagligvare- og serveringsbransjen, leverandører og handel. Vi tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode bransjekolleger og utvalgte gjester.

Det blir også utdeling av DLF Utmerkelser. Husk å melde på din kandidat innen 12. august!


Invitasjon

«Hold av datoen» mail ble sendt ut slutten av juni til de som mottar nyhetsbrev og tidligere deltakere. Invitasjon med mulighet for påmelding sendes ut i starten av september.

Informasjon om påmelding, pris og fullstendig program vil etter hvert også bli tilgjengelig på våre hjemmesider.

Fagdagen vil bli streamet.

DLF Høstmøte er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter, samt inviterte gjester. Er du DLF medlem og ikke har mottatt «Hold av datoen» mail, men ønsker invitasjon gi oss beskjed.

Her kan du se programmet. Vi oppdaterer fortløpende.

Ikke gå glipp av årets store møteplass for bransjen!

 

(Saken ble publisert 24. juni / oppdatert 20. august 2021)


DLF Høstmøte


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Nordfjord Kjøtt AS nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 8. august 2021 at Nordfjord Kjøtt AS innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

 

Nordfjord Kjøtt AS ble etabler i Olden i 1961 av gründeren Leif Roksvåg. I 1978 flytte de til nye lokaler i Loen, og der har de vært siden. Nordfjord Kjøtt er en kjøttforedlingsbedrift og er opptatt av kvalitet i alle ledd. Med sine naturskjønne omgivelser i Indre Nordfjord med Nordfjorden, Skåla, Loen-vatnet, Kjenndalsbreen og Lodalskåpa som nærmeste naboer, minnes de daglig om å leve opp til dette. Bedrift består av ca 400 ansatte som driver på over 60 000 kvm grunnflate.

 

 

Selskapet aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.

DLF medlemsbedrifter

Fullstendig oversikt over DLF medlemsbedrifter finner du her

DLF Partner Schjødt: Åpenhetsloven

 


(Innlegget er skrevet av Advokatfirma Schjødt)

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2021. Loven trer i kraft til den tid Kongen bestemmer. Loven er en konsekvens av Etikkinformasjonsutvalgets rapport Åpenhet om leverandørkjeder og utvalgets forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.

Vi  kommer tilbake med ny oppdatering utover høsten når det er avklart om når loven trer i kraft.

Lovens skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som tilbyr varer eller tjenester i eller utenfor Norge, både Norske og utenlandske virksomheter, forutsatt at virksomheten møter to av følgende kriterier: (i) omsetning høyere enn NNOK 70 (ii) balansesum høyere enn MNOK 35 og (iii) et gjennomsnitt antall ansatte i regnskapsåret over 50 årsverk.

Aktsomhetsvurdering

De sentrale grepene som er tatt i loven er pålegg til de foretak som er omfattet av loven om plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. Dette omfatter plikt til kartlegging og vurdering av negative konsekvenser, vurdering og implementering av tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser, løpende overvåkning, kommunikasjon med berørte interesser og plikt til gjenoppretting og erstatning der det kreves. Virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse for sin aktsomhetsvurdering.   Denne   skal   gjøres   tilgjengelig på foretakets nettside, og inngå i redegjørelse etter regnskapsloven § 3-3 bokstav c.

Et helt nytt grep er at enhver har ved skriftlig henvendelse rett på informasjon fra virksomheten om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Det kan påregnes at det vil være svært følbare reaksjoner.

Påbudslov

Åpenhetsloven er en påbudslov med sanksjoner i form av gebyrer dersom virksomheten ikke oppfyller kravene i loven. Den har ingen direkte forbud med handel, for eksempel med leverandører som bryter menneskerettigheter m.m. Regler om fastsetting av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr er foreløpig ikke laget. Både selskapet og fysiske personer kan ilegges overtredelsesgebyr.

En potensielt langt større konsekvens av loven, som ikke er drøftet i forarbeidene, er at virksomheter med undersøkelsesplikt vil og skal tilegne seg kjennskap til aktiviteter i hele leverandørkjeden. Dette medfører at veien er kort til at andre myndigheter enn forbrukertilsynet eller markedsrådet kan få grunnlag for å konstatere strafferettslig skyld og medvirkningsansvar relatert til en rekke ulike krenkelser, herunder tvangsarbeid. Indirekte innfører loven en ny æra som vanskeliggjør et forsvar basert på manglende subjektiv skyld.

Tiltak for å oppfylle kravene

Virksomheter som er omfattet av loven må iverksette tiltak for å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger og planer for tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt for offentliggjøring av iverksatte tiltak.

Dette krever:

Erklæring om åpenhet og åpenhets-policy

Compliance management system som omfatter:

(i) Rutiner for aktsomhetsvurderinger

(ii) Kartlegging av potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsvilkår, herunder løpende oppfølgning

(iii) Et system for reaksjon mot identifiserte krenkelser

(iv) Et system for markedskommunikasjon om tiltak

 


 

Saken ble publisert første gang 20. august 2021.

Schjødt hjemmeside

Les mer om DLF Partnerprogram her

Webinar: Hvordan lykkes med målrettet digital markedsføring?


Hvordan lykkes med målrettet digital markedsføring?

DLF Partner Kvale Advokatfirma inviterer DLF medlemmer til gratis webinar

fredag 27. august 2021 kl. 13:00 – 13:45

Meld deg på her!


Målrettet markedsføring kan være svært effektivt. Samtidig stiller lovverket mange krav til deg som markedsfører. Det er lett å snuble.

KVALE forteller deg det du trenger å vite om GDPR og markedsføringsloven, slik at du på lovlig måte kan drive markedsføring basert på blant annet kundenes interesser.

Webinaret gir deg praktiske råd og tips om hvordan du:

 • lovlig behandler personopplysninger til markedsføringsformål.
 • lovlig driver direkte markedsføring.
 • gir kundene den informasjonen de har krav på.
 • skriver gode og gyldige samtykketekster.

Det er ingen deltakeravgift!


Kvale hjemmeside

 

DLF Utmerkelser 2021 – utsatt frist til 16. august (registreringen er stengt!)

(Oppdatert 10. august 2021)

Nå er det endelig tid igjen til å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2021 skal kåres.

Kanskje er det din kandidat som vinner pris i år!

I fjor gjorde vi endringer i nominasjonsprosessen for å gjøre det enklere for alle våre medlemmer å delta. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på prosessen og vil derfor i år også kjøre det samme opplegg.

Frist for registrering av nominasjon er utsatt til mandag 16. august.


Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side, skrifttype Arial str 12, standard marg) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene (se oversikt lenger ned på siden).
 2. Registrer nominasjonen/pitch.
 3. Last opp og send inn.

Mer trengs ikke i første runde!

Ut i fra dette vil juryen velge ut de som går videre til runde to. De som går videre må levere en mer utfyllende presentasjon.

Frist for registrering av nominasjon er utsatt til mandag 16. august.


Hvem kan vinne?

Kandidaten eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem. Tidligere nominerte kandidater kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere). Husk å sjekke kriteriene.

Finalistene presenteres og vinnerne kåres på DLF Høstmøte 21. oktober.


Kriterier

Her følger en kort utgave av kriteriene og det er dette du må tenke på når du skal sende inn en pitch. Fullstendig oversikt over kriteriene finner du i konkurranseguiden.

 • DLF Innovasjonspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • DLF Merkevarepris
  Beskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • DLF Samfunnsansvarspris
  Beskriv kort hva som er gjort og hvilke resultater som er oppnådd innen minst to av følgende områder: Sunnhet, Miljø / klima, Sosialt engasjement og/eller Ansvarlig innkjøp.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.


Juryen

Juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap fra bransjen og eksternt. DLF Merkevarepris og DLF Innovasjonspris har samme jury.


Kontaktperson:

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Siw Skjervold, prosjektleder DLF Utmerkelser
send mail 


Tidligere vinnere

Vinnere 2020

Vinnere 2019

Vinnere 2018

Vinnere 2017

Vinnere 2016

Videreføring av godkjent returandel på 95 prosent

 

 

 

 

 

 

(sak fra Sirkel.no)

95 % returandel for drikkevareemballasje i glass og dermed avgiftsfritak for miljøavgiften blir videreført etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

– det er fantastisk! Selv om 2020 ble et annerledes år, har det norske folk holdt fast på de gode vanene med å kildesortere glassemballasje. Vi kan ikke annet enn å takke forbrukerne, leverandører, våre ansatte og andre samarbeidspartnere, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Giftfritt kretsløp

Den 16. juni i år ble regjerningens «Nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi», lansert. En av visjonene i rapporten er «et samfunn der ressurser blir brukt og brukt igjen på en effektiv måte i giftfrie kretsløp der de erstatter uttak av, og produksjon med, nye ressurser» (Les strategien her ).

Glassemballasje er et unikt eksempel på et sirkulært, giftfritt kretsløp. Når en glassflaske først er produsert kan den gjenvinnes i det uendelige, så lenge vi er flinke til å returnere den tilbake inn i systemet. Og i Norge er vi en av de beste i verden på akkurat det.

– Strategien fra regjeringen er motiverende for oss som jobber med glassemballasje, vi får bekreftet at vi jobber midt kjernen av den sirkulære økonomien med et materiale som er 100 % sirkulært, fortsetter Sundell.

For å kunne bruke 100% resirkulert glass i en ny flaske må det være meget god kvalitet på det resirkulerte glasset.

– Kvalitet på de resirkulerte materialene må komme høyere opp på agendaen for å kunne lykkes med en etablere en sirkulær økonomi, vi er avhengig av en forståelse og erkjennelse av viktigheten av god kvalitet i alle ledd i verdikjeden, understreker Sundell.

 


Om Sirkel

Sirkel tar imot glass- og metallemballasje fra hele landet til anlegget i Fredrikstad. 100% av utsortert glass- og metall blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Sirkel er ett av fem materiellselskap for emballasje som eier Grønt Punkt Norge. Materialselskapene eies igjen av vareprodusenter, emballsjeprodusenter og handelen med omlag en-tredjedel hver. DLF har, på vegne av vareprodusentene aksjeposter i alle materialselskapene og er representert i de respektive styrene. I Grønt Punkt Norge er DLF representert med styreleder Thomas Weihe, Verdikjededirektør.


Relevante saker

Grønt Punkt Norge og DLF

DLF medeier i bransjeselskapene

Sommerdebatten ble en suksess

Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i DLF og Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Norges Bondelag. Foto: DLF

Fikk du ikke med deg Dagligvarebransjens store sommerdebatt? Da kan du få hovedpunktene her. Du kan også se hele webinaret på DLFs medlemssider (kun for medlemmer – krever innlogging).

16.juni var det duket for årets store sommerdebatt. Sammen med Norges Bondelag inviterte DLF til et webinar som belyste ulike utfordringer med konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Lov om god handelsskikk. Dagligvaretilsynet. Stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet. Kartlegging og Konkurransetilsynet. Det har skjedd mye det siste året innenfor dagligvarepolitikk. Vi tok en status på hvor langt vi har kommet og hvor langt vi skal gå.

Temaer som vertikal integrasjon, veksten i kjedenes egne merkevarer og Lov om god handelsskikk ble løftet frem av ulike bidragsytere, mens politikerne Terje Aasland (AP)og Kårstein Løvaas (H) debatterte oppfølgingen av Stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet.

Fra mange små

BI-professor Per Ingvar Olsen åpnet dagen med et historisk perspektiv på konkurransens utvikling i dagligvarebransjen de siste tiårene. Han viste veien fra 1970-tallet hvor vi hadde mange små enkeltbutikker, til dagens struktur med kun tre store dagligvaregrupperinger. Olsen pekte på at handelens egne merkevarer (EMV) har spilt en stor rolle i denne utviklingen, og viste til kjedenes stadige ekspansjon i utlandet.

En viktig driver for den økte vertikale integrasjonen i markedet er veksten i kjedenes egne merkevarer. Daglig leder i Baker- og konditorbransjens landsforening, Gunnar Bakke, fortalte hvordan hans bransje har opplevd utviklingen sett fra sitt ståsted i bransjen, og hvordan dette påvirker forbrukerne. Bakervarer er en kategori hvor kjedene var tidlig ute med å bygge egne merkevarer.

Direktøren for det nye Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen, valgte å dele sine erfaringer og refleksjoner rundt bransjen etter sitt første halvår. Tor Erik sitt mandat er å følge opp bransjens arbeid med å implementere og følge Lov om god handelsskikk som trådte i kraft 1.1.2021. Loven har vært svært viktig for bransjen og skal bidra til å tilrettelegge for mer effektive forhandlinger til det beste for forbrukeren. Han oppfordret alle til å ta kontakt med utfordringer og problemstillinger som vil bli behandlet anonymt. Tor Erik benyttet også anledningen til å fremheve viktigheten av å ha dialog med aktørene og ikke være et sanksjonsbasert tilsyn.

 

Fra venstre: Per Ingvar Olsen, Gunnar Bakke og Tor Erik Engebretsen. Foto: DLF

Politisk debatt

Selve sommerdebatten fikk toppet laget med to av Norges mest fremtredende næringspolitikere, Terje Aasland fra Arbeiderpartiet og Kårstein Løvaas fra Høyre. De har begge vært sentrale i arbeidet med å innføre Lov om god handelsskikk, etableringen av Dagligvaretilsynet og ikke minst behandlingen av Stortingsmeldingen. Terje og Kårstein viste til viktigheten av å ha et kontinuerlig fokus på bransjen, og fremhevet poenget med at oppmerksomheten virker disiplinerende i seg selv. Betryggende var det også å høre at de var enige om at stortingsmeldingen på ingen måte var et punktum for arbeidet med å styrke konkurransen – den var et kolon.

Terje Aasland (AP), Mette Hanekamhaug og Kårstein Løvaas (H). Foto: DLF


Relevante saker:

DLF og Norges Bondelag inviterer til dagligvarebransjens store sommerdebatt