DLF Forum: – Viktigst at prisen i butikk blir riktig

Hovednavnet på DLF Forum, etter generalforsamlingen i DLF, var selvsagt innlegget fra landbruks- og matminister Geir Pollestad. Her er noen av signalene fra innlegget.

Han innledet, ikke uventet, med å minne om Stortingsmeldingen som fokuserer på økt selvforsyning og behovet for økte inntekter for bonden. Han slo fast av selvforsyningsgraden i Norge er for lav – og at det er viktig at vi gjør noe. Han tegnet et bilde av hva som kunne skje dersom importen fra utlandet skulle falle.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad Foto: Torbjørn Tandberg / Regjeringen.no

Statsråden mente egenproduksjon burde gå opp med ca 25 % de neste årene, noe som betinger mange små og store grep – hos mange aktører. Han var her direkte inne på det spesielle behovet for lagring av korn.

Selvforsyning og bondens lønn

Videre snakket Pollestad om verdien av å sikre konkurransekraften til norsk mat, der han systematisk gikk gjennom områder som merking, kvalitet og tilgjengelighet. Han var ellers klar på at norske bønder faktisk må produsere det forbrukerne ønsker å kjøpe – og ikke produsere for lagring.

Han understreket tre mål med det regjeringen nå gjør:

  • Øke selvforsyningsgraden
  • Ny modell for bondens inntekt
  • Tette inntektsgapet mellom landbruk og et gjennomsnitt av utvalgte yrker (undervisning/helse) innen 2027

Hat/elsk-forhold til kjedene

Statsråden var også innom dagligvarekjedene, som han spøkefullt sa han hadde et hat/elsk-forhold til. Han var tydelig på at det er viktig å se på hva vi kan gjøre for å utjevne maktforholdene i hele dagligvarebransjen. – Jeg er opptatt av riktig pris i alle ledd, og rettferdig pris for forbrukerne, sa han. Og fortsatte: – Jeg tror vi har et felles ansvar – alle aktørene – for å sikre at prisen i butikken blir riktig.

Han sa at han personlig mener det hadde vært fint om alt var åpent, men full innsikt i hele priskjeden.

Spørsmål fra salen

På spørsmål fra salen om kjedenes rolle, som både kunder og konkurrenter ift leverandørene, sa statsråden at dette er noe den nye næringsministeren får på sitt bord, men der han mente man må unngå direkte og indirekte kryssubsidiering. Han sa likevel at dette ikke er enkelt, «fordi da hadde vi allerede løst dette.»

Han fikk også spørsmål om 10-punkts-listen til regjeringen, og markedsetterforskningsverktøyet som nevnes der. Statsråden sa at dette er komplisert, fordi «Skal man regulere, så må vi treffe korrekt.» Han sa at det derfor er viktig å prøve seg fram. Han la igjen til at alt dette koker ned til hensynet til forbrukerne – men at også produsenten, spesielt bonden, må med i bildet.

Det siste spørsmålet, også fra 10-punkts-listen til regjeringen, gikk på prisregulering.

– Jeg tror ulike aktører i verdikjeden vil føle at punktene treffer på ulik måte, sa statsråden, som understreket at regjeringen har kommet langt i arbeidet på mange av punktene, mens man på andre områder har noe mer å gå på.

Han understreket til slutt at hele denne pakken betinger sterkere koordinering mellom Dagligvaretilsynet og Konkurransetilsynet.