Samfunnsansvar

Bedriftenes samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Å arbeide med samfunnsansvar innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift.

DLF ønsker å skape handling på medlemmenes egne premisser, og knytte miljøarbeidet til lønnsomhet, kostnadsreduksjon og konkurransefortrinn. Foreningen bidrar til å skape dialog og økt bevissthet mellom medlemmer, handel, myndigheter og interesseorganisasjoner om konkrete prosjekter. Arbeidet utføres i ulike samarbeidsfora som du kan lese om under effektive verdikjeder og via DLFs eierskap i blant annet materialselskapene, Matvett AS  og andre bransjefora.

Sammen med bransjen tok DLF initiativ til selskapet Matvett AS, som er mat- og serveringsbransjen selskap for å forebygge og redusere matsvinn.

Matvett AS ble etablert i 2012 og fortsetter det langsiktige arbeidet med forebygging av matsvinn i Norge. Målet med Matvetts arbeid er å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og samfunnet vi lever gjennom å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid og heve det generelle kunnskapsnivået hos forbrukerne.

Med et mål om å bidra til å forebygge og redusere matsvinn i Norge med 50 % innen 2030 støtter bransjen det arbeidet som Matvett AS gjør. Per i dag bidrar 36 matindustribedrifter til finansieringen av selskapet. I tillegg leder Matvett samarbeidet «KuttMatsvinn Servering» inn mot serveringsbransjen, som finansieres av innkjøpskjeder, serveringsaktører og utvalgte leverandører

For mer informasjon om arbeidet med matsvinn se matvett.no.

DLF arbeider for effektiv og bærekraftig innsamling, sortering og gjenvinning av brukt emballasje.

Produsentansvar er i Norge basert på at produsentene, herunder hele verdikjeden for emballasje påtok seg ansvaret for å nå Norges forpliktelser knyttet til EU- kravene i emballasjedirektivet fra 1994 (og senere oppdateringer). På den måten fikk man en felles produsentansvarsordning per emballasjefraksjon/type, eid av materialselskapene. DLF er medeier i materialselskapene, og bidrar gjennom sitt aktive eierskap til å oppnå høye returandeler og lave håndteringskostnader. Les mer om DLF eierskap.

I 1995 inngikk næringslivet, deriblant DLF, bransjeavtaler med Miljøverndepartementet om innsamling og ansvar for brukt emballasje, samt avfallsreduksjon og reduksjon i bruken av emballasje. Det ble fastsatt mål for innsamling og gjenvinning uttrykt i prosent av genererte mengder ny emballasje. Bransjeavtalene ble erstattet av en revidert Avfallsforskrift i 2017

DLF er medeier i materialselskapene Sirkel Glass AS,  Norsk Metallgjenvinning, Norsk Returkartong, Plastretur og Norsk Resy. Disse eier igjen Grønt Punkt Norge (GPN) som drifter returordningene for brukt emballasje.

Grønt Punkt Norge er bindeleddet mellom bedrifter og materialselskapene for emballasje, som er ansvarlige for innsamlings- og gjenvinningsordningene. Bruk av Grønt Punkt på emballasjen vil være et konkurransefortrinn for bedriftene som betaler vederlag fordi det signaliserer at de tar miljøansvar. Samtidig blir det lettere å luke ut gratispassasjerer som drar nytte av returordningene, men selv ikke bidrar. I tillegg til å synliggjøre hvem som betaler for returordningene, tilbyr Grønt Punkt Norge enhetlige kildesorterings-piktogrammer til bruk på emballasjen. Merkene fjerner all tvil om hvordan emballasjen skal sorteres når den er tom.

DLF er også medeier i Infinitum (tidligere Norsk Resirk) som administrerer panteordningen for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker. Til sammen utgjør DLFs engasjement et vesentlig bidrag til bransjens felles dugnad for effektiv og miljøvennlig håndtering av emballasjemateriale. Du kan lese mer om dette på effektiv verdikjede.

DLF signerte avtale med Grønt Punkt i 2008 og ble med det GPNs første Bransjepartner. Samarbeidet er et ledd i DLFs miljøarbeid i dagligvarebransjen og vi oppfordrer samtlige av våre medlemmer til å bli Grønt Punkt Partnere (GPP).

Formålet med å være Grønt Punkt Partner er å synliggjøre eget samfunnsansvar ved å bidra til finansieringen av returordningene for brukt emballasje.

For å bli Grønt Punkt Partner må organisasjonen eller bedriften inngå et kontrollmedlemskap. Med det sørger medlemmene for at deres leverandører er medlemmer i GPN, og bidrar i arbeidet med avfallsforebygging, kildesortering og å redusere miljøbelastning.

DLF anbefaler alle sine medlemmer til å bli Grønt Punkt Partner.

Er din bedrift interessert? Les mer om Grønt Punkt Partner her.

AIM-PROGRESS, et globalt forum for samfunnsansvar
Gjennom DLFs europeiske paraplyorganisasjon for merkevarer; AIM, kan DLFs medlemsbedrifter delta i « AIM-progress », et globalt forum for samfunnsansvar. Målet er å fremme samfunnsansvar og bærekraftig verdikjede. For medlemsbedriftene betyr det blant annet gjennom deling av best practice og mer effektivt CSR-arbeid.

AIM Principles of Good Business Practice best practice
På AIMs nettsider finner man blant annet beste praksis-eksempler på miljøarbeid hos medlemsbedriftene, dvs. tiltak som skal sikre en bærekraftig utvikling. Flere av initiativene har innvirkning på hver enkelt fase i produktenes livssyklus. AIM® Principles of Good Business Practice kan du laste ned her:

http://www.babm.be/sites/default/files/AIM_principles_of_good_business_practice_EN.pdf og her: http://www.aim.be/uploads/meeting_documents/B2B_principles_of_good_practice_in_the_food_supply_chain.pdf

  • Independence
  • Respect for competition law
  • Fair trading

Additional principles applicable to trading agreements

  • Mutuality
  • Maximisation of Value
  • Written agreement

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO-anbefaling nr. 146)

3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller;

ii) minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO-konvensjon 138, kan dette aksepteres.

3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.

3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

5. Brutal behandling

5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

9. Regulære ansettelser

9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

9.3. Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

10. Marginaliserte befolkningsgrupper

10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

11. Miljø

11.1. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

12. Korrupsjon

12.1. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

DLF Etiske retningslinjer er vedtatt av styret 2012.

Nyhetsbrev for medlemmer

Registrer deg her dersom du ønsker å motta vårt nyhetsbrev med aktuelle saker, faglige artikler samt invitasjoner til DLFs ulike møteplasser.

DLF Nyhetsbrev er kun for ansatte i medlemsbedrifter- og du kan når som helst melde deg av.