Åpner Norges første resirkuleringsanlegg

Finansminister Jan Tore Sanner åpner Norges første resirkuleringsanlegg. Foto: DLF

– Det er ingen tvil om at den norske panteordningen er en suksesshistorie, sa finansminister Jan Tore Sanner da han åpnet Norges første resirkuleringsanlegg for panteflasker hos Infinitum onsdag 9. juni.

Som medlem i DLF har du vært med på at dette over tid har blitt en suksesshistorie, fordi DLF både er deleier og sitter i styret i Infinitum.

– Dette er et godt eksempel på hvordan det skapes grønn industri, omstilling og arbeidsplasser, sa finansminister Sanner i talen før han trykket på knappen for å sette i gang fabrikken som skal resirkulere over 500 millioner panteflasker i Norge hvert år.

I talen viste han blant annet til at det norske pantesystemet endrer holdninger i det norske folk.

– I Norge er vi privilegerte. Vi er vant til å gjenbruke plast og avfall, så systemet er med på å endre holdningene til dette i befolkningen, sier Sanner.

Han viste til at det å gjenbruke ressurser er selve grunnlaget for god økonomi.

Infinitum setter sirkulærøkonomi i system

Foto: DLF

Det er investert 200 millioner kroner i fabrikken på Heia i Lillestrøm kommune. Det er Infinitum som eier bygget, og som Veolia skal drifte. Anlegget ligger rett over plassen for mottaket av all pant Infinitum tar imot, av både bokser og plastflasker. Fabrikken har kapasitet til å resirkulere 25.000 tonn plast årlig.

Frem til nå har det blitt sendt 18.000 tonn plastflasker ut av Norge for resirkulering. Målet og poenget med det nye anlegget er å sikre at flaskene ikke trenger å ta turen til Sverige, Tyskland eller Nederland for å bli nye flasker.

– Dette er et viktig skritt for å virkeliggjøre en sirkulær økonomi for plast. Et slikt resirkuleringsanlegg vil skape opp mot 30 arbeidsplasser og bidra til å utvikle kompetanse og et fagmiljø innen plastresirkulering i Norge, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Den nye fabrikken kverner og smelter om plastflaskene til granulat, som så sendes til Sverige for å bli nye flaskeemner.

– Det er et klart mål for oss å utvikle løsninger slik at vi kan lage flaskeemner selv. Derfor er det bra å ha Veolia som nabo, så vi kan finne gode løsninger på dette sammen, sier han.

God grunn til å være stolte

Helge Hasselgård, adm.dir i DLF var også til stede på åpningen.

Norske dagligvareleverandører har vært en vesentlig premissgiver for det pantesystemet Norge har i dag. Staten har bidratt med å sette retning gjennom avgifter, men det er tett og godt samarbeid mellom leverandørene og handelen som har gjort at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder panting og resirkulering av bokser og flasker.

– Som leverandører i den norske dagligvarebransjen har vi god grunn til å være stolte over det vi har fått til gjennom godt samarbeid med handelen, sier administrerende direktør Helge Hasselgård i DLF, som også sitter i styret i Infinitum på vegne av medlemmene.

Kan bli gjenbrukt fem ganger

En problemstilling knyttet til resirkulering av plastflaskene i dag, er at det fortsatt er billigere for produsentene av drikkevarer å bruke nye plastflasker, som altså er laget av olje, fremfor av plastgranulater. Det er derfor fortsatt en jobb å gjøre med å strømlinje sirkulærøkonomien i Norge, hvor både myndigheter, produsenter og leverandører av drikkevarer er vesentlige premissgivere.

– Dersom 80 prosent av råstoffet i nye flasker er resirkulert materiale, vil materialet i flaskene i snitt bli brukt fem ganger i den lukkede sløyfen. Dette vil i så fall gi en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 77.500 tonn, sier Maldum i Infinitum.

Foto: DLF


På vegne av våre medlemmer samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen. Infinitum er et av disse selskapene.

Om Infinitum

Infinitum har ansvaret for pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker. Dette unike pantesystemet er et samarbeid mellom drikkevareleverandørene og handelen, som sammen eier selskapet Infinitum. De jobber for høyest mulig mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Deres mål er effektiv og miljøvennlig drift, med ambisjoner om å samle inn å resirkulere alle flasker og bokser i pantesystemet.


Relevante saker

DLF medeier i bransjeselskaper

Infinitum og DLF

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

Dagligvarebransjens store sommerdebatt 16. juni

Lov om god handelsskikk. Dagligvaretilsynet. Stortingsmeldingen om konkurranse i dagligvaremarkedet. Kartlegging og Konkurransetilsynet. Det har skjedd mye det siste året innenfor dagligvarepolitikk. Men hva skjer egentlig videre? 

DLF og Norges Bondelag inviterer til  sommerens store dagligvaredebatt onsdag 16.juni kl. 12:00 – 13:30.

 Arrangementet streames, er gratis og åpent for alle. 

Hvordan jobber politikere, embetsverket og Konkurransetilsynet akkurat nå? Hva tenker direktøren for Dagligvaretilsynet om bransjen etter et halvt år?  Hva kan vi forvente oss av kursendringer ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten? Dette er spørsmålene du får svar på når du melder deg på dagligvarebransjens store sommerdebatt.


Vi utfordrer den nye direktøren for Dagligvaretilsynet om han kan dele sine erfaringer og refleksjoner fra sitt første halvår med bransjen. Når kan vi forvente oss et Dagligvaretilsyn i full sving, og hvilke saker vil tilsynet prioritere først? Direktør Tor Erik Engebretsen står klar til å svare på våre spørsmål. BI-professor Per Ingvar Olsen skal fortelle hvordan den vertikale integrasjonen i dagligvaremarkedet har økt, og hvilken effekt det har for forbrukerne. Deretter gir vi ordet til Gunnar Bakke (BKLF) som gir oss innblikk i hvordan baker- og konditorbransjen har utviklet seg med EMV og mulige utfordringer vi kan støte på fremover om utviklingen fortsetter.

Med et slikt oppspill er det naturlig å se til politikerne. 13. September 2021 er det Stortingsvalg. Det kan gi oss en ny regjering, ny næringsminister og nye politikere ved rattet. Vil vi oppleve en kursendring i politikken fremover, og hvilke konsekvenser vil det får for dagligvarebransjen? Et toppet politikerpanel med landets fremste stortingspolitikere skal forsøke å gjøre oss klokere.

Det er duket for dagligvarebransjens store sommerdebatt. Fra leverandørmakt til kjedemakt, fra egne merkevarer til uavhengige merkevarer, fra rabatter som følger varelinjer til rabatter som ikke gjør det, begrunnelsesplikt, åpenhet og transparens i verdikjeden og ikke minst forbrukervelferd i fokus.


Klikk her for påmelding!

Se arrangementet her.

 

NB! Forbehold om endring i programmet.

Etisk handel Webinar: Hva betyr Åpenhetsloven for norske virksomheter?

Åpenhetsloven er til behandling i Stortinget. Dersom loven vedtas vil nesten  9000 norske virksomheter bli pålagt å rapportere på aktsomhetsvurderinger. Store og mellomstore virksomheter bør derfor allerede nå forberede seg på hva loven vil bety.

Etisk handel inviterer til åpent og uforpliktende webinar om åpenhetsloven:

23. juni kl. 09:00 – 10:00

I dette webinaret får du en kjapp innføring i Åpenhetsloven og hvordan din bedrift kan jobbe for å overholde disse kravene. Daglig leder Heidi Furustøl forklarer hva Åpenhetsloven vil bety for norske selskaper, aktsomhetsvurderings-metodikkens 6 steg gjennomgås og eksempler på god rapportering.

 

(Bilde og tekst med tillatelse fra Etisk handel Norge)


Etisk handel Norge

Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Hjemmeside

DLF med innspill til Konkurransetilsynet

Stortingsmeldingen om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet inneholdt en rekke vedtak og bestillinger til departementet og Konkurransetilsynet. En bestilling var at Konkurransetilsynet skulle utarbeide en veileder knyttet til tolkningen av Konkurranseloven. På bakgrunn av dette har DLF sendt inn innspill til hvilke saker som må avklares i veilederen.

Veilederen

I behandlingen av stortingsmeldingen varslet flere aktører fra dagligvarebransjen et behov for en veileder om anvendelse av Konkurranseloven. Kravet kom i kjølvannet av de årlige kartleggingene i innkjøpsbetingelser som Konkurransetilsynet har igangsatt. Vi er glade for at veilederen skal lages og mener den vil være viktig for hele bransjen. Etter planen skal forslaget sendes ut på høring innen 1.juli.

Lytte til bransjen

Bransjen både ønsker og trenger en tydeliggjøring av Konkurranselovens rammer. Det er svært viktig at bransjeaktørene får gi sine innspill til hva veilederen bør inneholde. Dersom veilederen skal være nyttig og faktisk gi nødvendig hjelp er det viktig at de som skal bruke den er med i prosessen i utformingen av den. Gjennom en rekke innspill fra flere medlemmer, har DLF utformet konkrete innspill til de problemstillingene som må adresseres i veilederen. Derfor har vi valgt å sende et åpent brev til Konkurransetilsynet før forslaget sendes på høring. På denne måten bidrar vi tidlig i prosessen med viktige innspill til arbeidet. Brevet danner også grunnlaget for høringssvaret vi tenker å gi når veilederen legges ut til høring.

Brevet til Konkurransetilsynet kan du se her.

 

 

STAND: Samarbeid gir bedre bærekraft

 

STAND gjør matbransjen sterkere sammen. Samarbeid om optimal vare- og informasjonsflyt mellom leverandører og handel betyr bedre og mer synlig bærekraft. Som medlem av DLF er du en del av dette STAND-samarbeidet.

– Dagligvarebransjens omfattende verdikjedesamarbeid og fokus på standardisering har bidratt til mer bærekraftige produkter, økt effektivitet og redusert matsvinn, sier Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF. For å synliggjøre betydningen bransjens arbeid innen dette området vedtok STAND nylig et revidert mandat hvor bærekraft løftes frem. Tilsvarende presiseringer vil bli gjort i relevante STAND-standarder.

Riktig vare. Riktig sted. Riktig tid. Dette er avgjørende for leverandører av varer som forbrukes hver dag, hele året. Det kommer ikke av seg selv. Det ligger mye arbeid og samarbeid bak at prosesser, forpakninger, merking og transportløsninger i høy grad er standardisert.

Både dagligvareleverandører og kjedegrupperinger har samlet seg om å standardisere det massive logistikkapparatet matbransjen består av, og som maler året rundt. Med DLF på den ene siden og DMF (Dagligvarehandelens Miljøforum AS) på den andre, samarbeides det om løsninger for pakningsstørrelser, merking, lasteløsninger og transport som passer i biler, hyller og stativer i butikker.

På den måten kan varer spores, færre varer blir ødelagt på veien og treffsikkerheten for levering blir langt høyere. Alle leverandører til handelen må være en del av dette apparatet.

Bedre service

Et resultat av samarbeidet gjennom STAND er høyere servicegrad. For snart ti år siden ble det gjennom samarbeidet identifisert at gjennomføringsevnen rundt nylanseringer var en stor utfordring. Store leverandører og kjedegrupperingene samarbeidet om en løsning som fikk navnet «STAND011 Effektive lanseringer».

Thomas Weihe Foto: DLF

– Resultatet ble lansert i juni 2013, da vi etablerte et eget standardisert prognoseskjema for å forenkle utvekslingen av viktig produktinformasjon mellom leverandør og kjede. Dette skulle i første omgang sikre bedre forutsigbarhet knyttet til lanseringsvolum, og i starten fokuserte vi kun på nylanseringer, forteller Verdikjededirektør Weihe i DLF.

– Når dagligvaremarkedet er flatt er rammeverket en viktig nøkkel til vekst, og er dessuten vesentlig for å kunne holde tritt i et voksende marked. Det aller viktigste er at alle parter bruker rammeverket riktig. Fortsatt ser vi at servicegraden er dårligst ved sortimentsendringer, legger han til.

For få utnytter muligheten

I begynnelsen utgjorde standarden et felles avtalt rammeverk som beskriver avtalte aktiviteter, prosesser og tidsfrister. Basert på evalueringer ble standarden videreutviklet i august 2015 til også å omfatte sortimentsendringer.

– Bruken av standardene ute i bedriftene har blitt bedre, men det er fortsatt mange som ikke har utnyttet mulighetene fullt ut. Derfor har arbeidet med å bygge kjennskap og kunnskap høy prioritet i STAND. I år er det spesielt etterlevelse av delprosessen «STAND Sortiment» som står sentralt, fordi vi mener potensialet er størst på dette området, sier Weihe.

Viktig nøkkel

Daglig leder Jens Olav Flekke i Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) mener STAND er en viktig nøkkel for å klare å drive mer miljøvennlig.

– STAND er et fundament for å drive rasjonelt i bransjen. Da er man både kostnadseffektiv og miljøeffektiv. Dette henger ganske nøye sammen.

Unikt for Norge

Flekke påpeker at STAND-samarbeidet i Norge er unikt i internasjonal sammenheng.

– Mange utenfor Norge skulle nok ønske seg tilsvarende samarbeid. I andre land må leverandørene forholde seg til spesifikke kjedekrav som kompliserer, sier han.

Her samarbeider man om felles retningslinjer, som plukker bort mange feilkilder og misforståelser. Flekke viser også til oppdateringen av STAND som har skjedd de senere årene. Stand hadde over årene lagt på seg og endt opp som et massivt dokument. Etter hvert ble dette både komplisert og uoversiktlig for alle parter å forholde seg til.

Understreker riktig bruk

Det var et fåtall i bransjen som «kunne» Stand. Revisjonen av Stand ble lagt opp prosessorientert slik at de involverte kunne forholde seg til de fagområder som er deres ansvar.

– På den måten blir regelverket mer tilgjengelig for de fleste ute i bedriftene, ikke minst er dette viktig for nye ansatte, sier han.

Også han understreker at det er viktig at regelverket blir fulgt og brukt riktig. Resultatet er mindre ressursbruk, lavere kostnader, redusert matsvinn, mindre utsolgt i hylla og bedre service til både utsalgssteder og forbrukere.


Dette er STAND:

STAND står for Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje og er etablert av aktørene i bransjen. Leverandørene er representert gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), og handelen representeres gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF). STAND ble etablert i 1998. Organisasjonen skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle elementer av logistikken rundt vareflyten, som data, databaser, informasjon, produkter/varer, samt merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing og så videre.


Aktuelle saker:

Stand og DLF

Brukopp-kalender for frukt og grønt

(Bilde og sak med tillatelse fra Matvett.no)

I 2021, feirer vi FNs år for frukt og grønt med å hylle 12 ulike frukt og grønnsaker som vi gir deg tips til å ta bedre vare på. Frukt og grønt er noe av det vi kaster mest av, enten fordi vi kjøper for mye, oppbevarer den feil eller ikke vet hvordan vi skal bruke råvarer som ikke er ferske lenger. Husk at frukt og grønt er ferskvare. Ikke kjøp for mye av gangen. Moden betyr bare mer smak, ikke at frukten eller grønnsaken er dårlig.

Sammen med nettverket som jobber med å kutte matsvinn i Norge, har Matvett laget en brukopp-kalender for frukt og grønt for å inspirere alle til å ta bedre vare på disse fantastiske råvarene som enten dyrkes av dedikerte bønder landet over eller har reist langt for å komme til vårt kjøkken. Last ned kalenderen, skriv den ut og ha den tilgjengelig når du lurer på hva du skal gjøre med slappe grønnsaker, epler med flekker eller brune bananer.

Du finner gode råd og tips om holdbarhet, oppbevaring og gjenbruk for mange andre frukt og grønnsaker i Brukopp-leksikonet vårt. Tekstene i kalenderen er blant annet inspirert av «Kunsten å ikke kaste mat», frukt.no og hele nettverket som jobber med å halvere matsvinnet i Norge. Nedenfor får du noen flere tips. Husk at all mat har en verdi og fortjener å bli spist.

 

DLF Webinar: Spar tid og kostnader med bedre kontroll på egne lastbærere

Vi inviterer til DLF Webinar i samarbeid med Norsk Lastbærer Pool (NLP):

Spar tid og kostnader med bedre kontroll på egne lastbærere
– En praktisk gjennomgang av Norsk Lastbærerpools (NLP) systemer og verktøy

Tirsdag 8. juni kl. 13:00 -14:00 via Teams.

Thomas Weihe (Verdikjededirektør DLF) innleder webinaret. Fra NLP kommer Frank Holen (Salg-, Marked og Produktsjef) og Frode Kirkestuen (Salgssjef NLP Light). Elisabeth Viken Klokkervold, Salgsdirektør Bakeri & IndustriNorgesmøllene vil dele sine erfaringer med NLP Light.

Dette får du høre mer om:

  • NLP gir en praktisk gjennomgang av deres løsninger inklusive NLP Light
  • Du får høre erfaringer fra Norgesmøllene v/ Salgsdirektør Elisabeth Viken Klokkervold som var den første leverandøren til å ta i bruk NLP Light
  • Du får tips og råd om hvordan din bedrift kan spare tid og kostnader ved å få bedre saldokontroll på egne lastbærere.
  • Du får kjennskap til NLPs arbeid med å rulle ut NLP Light i nye kategorier

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål mot slutten av programmet.

Webinaret er spesielt relevant for:

Logistikkledere, lageroperatører, produksjon, distribusjon og alle andre som jobber med eller er involvert i lastbærere.

Meld deg på i skjemaet her!

Arrangementet er gratis og er åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter og DLF Partnere.

DLF arrangement vår og sommer 2021

Her er en oversikt over kommende  DLF arrangement for vår/sommer 2021

– Hold av datoene og meld deg på!

Disse  arrangementene er gratis og kun tilgjengelig for DLF medlemmer.


19. mai kl. 10:00 – 11:30 – gjennomført
Webinar: Towards efficient food supply chains – insights from the implementation of codes of practices in UK, Norway and Finland

DLFs søsterorganisasjon i Danmark, MLDK inviterer til Webinar om implementeringen av lov om god handelsskikk i UK og Norge. Christine Tacon, tidligere British Grocery Code Adjudicator, Georg Parsbo, CEO, Dr. Oetker UK, Olli Wikberg, Finnish Food Market Ombudsman og Tor Erik Engebretsen, direktør for Dagligvaretilsynet i Norge, vil alle presentere innsikt og dele erfaringer fra lovreguleringer i de enkelte markedene.

Klikk her for påmelding

Klikk her for mer informasjon om programmet


20. mai kl. 09:00 – 10:00 – gjennomført
DLF eForum: Konkurranserett i dagligvaresektoren: Hvor står vi og hvor går vi?
I samarbeid med DLF Partner Advokatfirma Arntzen de Besche.

John Ole Skeide (Markedsdirektør i  DLF) innleder forumet. Arntzen de Besches konkurranserettseksperter Stein Ove Solberg og Svein Terje Tveit oppdaterer DLFs medlemmer om de verserende sakene og temaene innenfor verdikjeden for dagligvarer. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Klikk her for mer informasjon om programmet og påmelding.


26. mai kl. 12:30 -13:50 gjennomført
Webinar: Nordisk overblikk over UTP-lovgivningen (Unfair Trading Practices)

MLDK inviterer til et nordisk webinar om UTP. Kristin Valla i advokatfirmaet Kvale, en av våre DLF Partnere, vil holde innlegg om den norske lovgivningen.

Klikk her for påmelding

Klikk her for mer informasjon om programmet

Advokat Olav Kolstad i Advokatfirmaet Schjødt har utarbeidet et kort notat om EUs UTP-direktiv og mulige konsekvenser for norske aktører. Notatet kan du laste ned her (krever innlogging).


 

8. juni kl. 13:00 – 14:00 – gjennomført
DLF Webinar: Spar tid og kostnader med bedre kontroll på egne lastbærere
I samarbeid med NLP.

Spar tid og kostnader med bedre kontroll på egne lastbærere
– En praktisk gjennomgang av Norsk Lastbærerpools (NLP) systemer og verktøy

Klikk her for program og påmelding


16. juni kl. 12:00 – 13:30 – gjennomført
Dagligvarebransjens store sommerdebatt
I samarbeid med Norges Bondelag.

Lov om god Handelsskikk er iverksatt, Dagligvaretilsynet etablert og stortingsmeldingen behandlet og levert. Et halvt år senere tar vi pulsen på konkurransen – har vi kommet lengre og er summen av tiltak tilstrekkelig?

Direktøren for dagligvaretilsynet Tor Erik Engebretsen deler sine erfaringer fra det halve året i bransjen og med ny lov. Deretter blir ledende næringslivspolitikere fra både Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet utfordret på oppfølgingen av stortingsmeldingen.

Klikk her for program og påmelding.

NB! dette arrangementet er åpent for alle som ønsker å få det med seg.


Høst:

DLF Webinar: Hvordan skal vi halvere matsvinnet innen 2030?
I samarbeid med Matvett, Nortura og DLF Partner Too Good to Go.

Vi kaster minimum 417.000 tonn mat i Norge – hvert år. Dette skal halveres innen 2030. Bransjeavtalen har gitt resultater, men er den nok for å nå målet? Hvordan kan matbransjen samarbeide fremover, og hvilket ansvar har politikerne for å tilrettelegge for nødvendig endring?

Mer informasjon om program og påmelding kommer. Webinaret er åpent for alle, gratis og streames.

NB! Dette arrangementet er tidligere oppført i mai, men er nå utsatt til høsten.

 

 


Vi oppdaterer fortløpende med nye webinar/forum. Informasjon sendes også ut via vårt nyhetsbrev.

 

DLF eForum om konkurranserett i dagligvaresektoren 20. mai

Vi inviterer til DLF eForum om konkurranserett i samarbeid med DLF Partner Arntzen de Besche

Torsdag 20. mai kl. 09:00 – 10:00 via Zoom.

Link til streamingen sendes ut dagen før til de som melder seg på. Husk å sjekke spam-filter om du ikke hører fra oss. Arrangementet er gratis og åpent kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

 

John Ole Skeide (Markedsdirektør i  DLF) innleder forumet. Arntzen de Besches konkurranserettseksperter Stein Ove Solberg og Svein Terje Tveit oppdaterer DLFs medlemmer om de verserende sakene og temaene innenfor verdikjeden for dagligvarer. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Konkurranserett i dagligvaresektoren: Hvor står vi og hvor går vi?

  • Konkurransetilsynets varsel om overtredelsesgebyr på 21 milliarder kroner til dagligvarekjedene er bare en av mange begivenheter på konkurranserettsarenaen innenfor dagligvaresektoren i den senere tid.
  • Hva skjer med Konkurransetilsynets sak mot Lilleborg, Mondelez og NorgesGruppen? Når er det ulovlig med ulike betingelser mellom en leverandør og kjedene? Hva kan vi forvente av tilsynets veileder om prisdiskriminering?
  • Hvordan blir konkurransemyndighetenes oppfølgning av Stortingets vedtak knyttet til Dagligvaremeldingen? Hvordan kan begrunnelsesplikten utformes?
  • Får lov om god handelsskikk og opprettelsen av Dagligvaretilsynet noen betydning for de konkurranserettslige spørsmålene?
  • Vil storhusholdning etter hvert komme i fokus hos konkurransemyndighetene? Og hva da?

 

Meld deg på i skjemaet her!

Arrangementet er gratis og åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Link til streamingen sendes ut dagen før. Husk å sjekke spam-filter om du ikke hører fra oss.

 


Les mer om DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS

EUs UTP-direktiv

Advokat Olav Kolstad i Advokatfirmaet Schjødt har utarbeidet et kort notat om EUs UTP-direktiv og mulige konsekvenser for norske aktører.

Notat om EUs UTP-direktiv