Plastgjenvinning i søkelyset

I løpet av januar vil NRK2 etter det vi har fått opplyst sende programmet «The Recycling Myth». Dette er en del av en serie på tre programmer om plast og plastforurensning produsert av The Why Foundations. «The Recycling Myth» handler i stor grad om et svart internasjonalt marked hvor innsamlet emballasje som er vanskelig å gjenvinne, smugles og forbrennes eller deponeres ulovlig. Det er viktig å presisere at innsamlet norsk plastemballasje ikke er en del av et ulovlig svart marked, og at vi er underlagt strenge regler i Norge med statlig kontroll av all emballasjeeksport.

I forbindelse med programmet vil NRK tydeliggjøre dette i egen tekstplakat:

Plastemballasjen som samles inn i Norge er underlagt streng kontroll fra våre miljømyndigheter og har full sporbarhet.

Da programmet ble sendt i Sverige under tittelen «Återvinningsbluffen» fikk det mye negativ oppmerksomhet, men kritikken ble imøtegått på en tydelig og effektiv måte av Svensk Plaståtervinning/FTI. Grønt Punkt Norge forbereder tilsvarende og har utarbeidet spørsmål og svar knyttet til deres plastinnsamling og gjenvinning i Norge. Det er viktig for Grønt Punkt å få frem tryggheten de har til nedstrømsløsningene i det norske retursystemet slik at seere av programmet ikke demotiveres til kildesortering og mister tillit til et velfungerende og godt kontrollert norsk retursystem.

Spørsmål og svar
Dokumentaren kan reise noen spørsmål fra våre medlemmer og Grønt Punkt Norge har samlet aktuelle spørsmål og svar her.


Klikk her for å komme tilbake til medlemssider – forsiden.

Nordisk DLF webinar om europeiske innkjøpsallianser

19. november kl. 11:00 – 12:00

Innkjøpsallianser mellom dagligvarekjeder er et kjent fenomen på kontinentet. Mange av de store kjedene som opererer i de nordiske markedene er allerede en del av slike innkjøpsallianser, som Coop Nordics samarbeid med Carrefour, men bruken av disse alliansene er fortsatt i sin spede begynnelse.

I det siste har vi sett flere indikasjoner på at leverandører, også i Norden, må være oppmerksomme på at internasjonale innkjøpsallianser kan komme til å gjøre seg mer gjeldende fremover.

Nordisk samarbeid

I et nordisk samarbeid mellom DLF Norge, DLF Sverige, MLDK Danmark og ETL Finland, vil vi se nærmere på de europeiske innkjøpsalliansene og deres tilstedeværelse i de nordiske markedene.

Hovedinnlegget blir holdt av Marianne Dehousse fra vår europeiske paraplyorganisasjon AIM (European Brands Association) i Brussel. Marianne har i sitt arbeid fulgt intensivt med på de europeiske innkjøpsalliansene og hvordan de utvikler seg. Hun vil orientere om de ulike typene innkjøpsallianser og deres praksis.

Nordisk undersøkelse

Videre vil vi på webinaret presentere resultater fra en fersk undersøkelse gjort blant medlemsbedrifter i de fire nordiske landene, om innkjøpsalliansenes tilstedeværelse i Norden.

 Meld deg på her

Konkurransetilsynets veileder om prisdiskriminering

Konkurransetilsynet har laget et utkast til veileder om prisdiskriminering som er sendt ut på høring. Bakgrunnen for denne er debatten som har vært om ulikheter i innkjøpspriser. Formålet med veilederen er å gi aktører kunnskap om når prisforskjeller kan være i strid med konkurranseloven.

DLF Partner Arntzen de Besche (AdB) har utarbeidet en kort briefing som nærmere beskriver innholdet i utkastet samt AdBs kommentarer til innholdet.

Denne briefingen kan du laste ned her.

DLF vil avgi sin høringsuttalelse innen fristen 27. januar 2022. Vi ønsker gjerne innspill fra våre medlemsbedrifter på forslaget som foreligger, fortrinnsvis innen utgangen av desember.

Utkastet til veileder kan du finne ved å klikke her


Tilbake til medlemssider – forside

DLF Høstmøte 2021 – innlegg og talks

Torsdag 21. oktober kunne vi endelig samle dagligvare- og serveringsbransjen til årets viktigste bransjetreff på Quality Hotel Tønsberg. Både rammebetingelser og hvilke muligheter som skapes av endringene etter pandemien var tema gjennom dagen. Det hele ble avsluttet med festmiddag og utdeling av DLF Utmerkelse. Her kan du se noen av innleggene fra fagdagen.

EUs UTP-direktiv

Advokat Olav Kolstad i Advokatfirmaet Schjødt har utarbeidet et kort notat om EUs UTP-direktiv og mulige konsekvenser for norske aktører.

Notat om EUs UTP-direktiv

 

 

DLF eForum 15. april

Torsdag 15. april  gjennomførte DLF en digital generalforsamling med påfølgende faglig eForum. Gikk du glipp av arrangemente kan du se innlegget til Stortingsrepresentant Kårstein Løvaas og advokat Olav Kolstand her.

Capgemini – undersøkelse om Trade Promotion

 

Capgemini – en av DLFs partnere – har stilt noen spørsmål om Trade Promotions i den norske markedet, med fokus på investeringer og effekten av disse.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen kan du finne her 

DLF Compliance Program

DLF har i samarbeid med advokatfirmaet Kvale laget et «Compliance Program» som alle DLFs tillitsvalgte og nettverksmedlemmer må gjennomføre. Programmet er også åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Dette er en fin læring og påminnelse om hvordan man forholde seg i forskjellige situasjoner hvor konkurranserettslige utfordringer kan dukke opp.

Programmet er enkelt satt opp med forskjellige caser og svaralternativer. Du får opp en forklaring dersom du svarer feil – og før du går videre til neste spørsmål.

Introduksjon

DLF er en interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serveringsmarkedet. DLF arbeider for et dynamisk marked med sunn og rettferdig konkurranse for merkevarer, til beste for forbrukeren. Medlemsbedriftenes representanter bidrar i dette arbeidet gjennom deres deltakelse i fagkomiteer, nettverk, arbeidsgrupper, styremøter, general­forsam­ling, DLF Høstmøte og andre aktiviteter. Gjennom deltakelse i disse møtefora kan medlemmene dra nytte av hverandres erfaringer, drøfte faglige forhold, og bidra til at foreningens strategi og aktuelle tiltak identifiseres og utvikles.

Deltakelse i våre møtefora skal finne sted innenfor konkurranse­lovgivningens rammer. Det er særlig viktig å være oppmerksom på konkurransereglene ved arrangementer hvor det deltar representanter fra konkurrerende virksomheter.

DLFs konkurranserettslige forholdsregler

DLFs medlemmer har ved innmelding i foreningen akseptert «Retningslinjer for møter». Alle møteinnkallinger og agendaer skal inneholde en påminnelse om disse. Deltakelse i våre møtefora skal finne sted innenfor konkurranse­lovgivningens rammer.

For å sikre at våre medlemmer og andre deltakere i DLFs aktiviteter opptrer i samsvar med konkurranselovgivningen, arbeider vi kontinuerlig med å styrke våre konkurranserettslige forholdsregler. DLF har derfor besluttet at alle bedriftsrepresentanter som innehar tillitsverv i DLF som medlemmer av DLFs styre og komiteer, eller som deltakere i nettverk, skal gjennomføre DLF Compliance Program.

 DLF Compliance Program i korte trekk

  • DLF Compliance Program er et e-læringsprogram tilpasset DLFs medlemmer og de konkurranserettslige problemer man kan møte når man deltar i DLFs møtefora.
  • Alle representanter for DLFs medlemmer som innehar verv i DLFs styre, komiteer eller er nettverksmedlemmer skal gjennomføre DLF Compliance Program.
  • Nye representanter skal gjennomføre programmet før første møtedeltakelse.
  • Programmet er en online multiple-choice test der deltakerne blir presentert for 12 cases med 3 alternative svar­muligheter. Testen tar 15-20 minutter.
  • Kvale Advokatfirma DA er fagansvarlig og står for den praktiske gjennomføringen av programmet. DLF mottar kun rapport om hvem som har gjennomført kurset.

Programmet med introduksjonstekst og cases

Du må opprette en brukerkonto dersom du ikke allerede har dette (hvis du f.eks har gjennomført kurs i Lov om god handelsskikk). Velg deretter «kom i gang / start kurs».

Innlogging:

  • Når du har kikket deg inn på linken over- klikk så på «start kurs» øverst til høyre.
  • Har du allerede opprettet bruker her (f.eks hvis du har tatt kurset i Lov om god handelsskikk) er det bare å logge inn.
  • Har du ikke opprettet bruker tidligere må du gjøre dette før du kan ta Compliance programmet.
  • Når du kommer inn igjen velger du «ta dette kurset».

Hvis du får problemer sjekk  denne steg for steg guiden.


Kontaktinformasjon

Siw Skjervold, Senior rådgiver kommunikasjon og medlemstjenester i DLF.

Informasjon om unntak fra innreiserestriksjoner for personell innen den samfunnskritiske funksjonen forsyningssikkerhet og karantenehotell

Det henvises til endringene i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen som trådte i kraft søndag 8. november 2020 kl. 24.00, og tilhørende innstramminger relatert til negativ covid-19-test for å gis adgang til riket.

Nærings- og fiskeridepartementet anser at verdikjedene for drivstofforsyning og matvareforsyning er omfattet av unntak i forskriften, og at personell i disse verdikjedene dermed er unntatt testkravet.

Departementet har bedt Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet orientere hhv. Politidirektoratet, Tolletaten, øvrig relevant personell i grensekontrollen og eventuelt andre relevante aktører om unntaket fra testkravet for personell i disse verdikjedene.

Karantenehotell

Vi ber dere være oppmerksom på rundskriv om karantenehotell, spesielt dokumentasjonsplikten som er innført; arbeidstaker må kunne fremvise dokumentasjon på at arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted for at unntaksbestemmelsen skal gjøre seg gjeldende. Innføringen av plikt til å være på karantenehotell, innebærer ingen endringer i hvem som skal i innreisekarantene. Dette reguleres av andre bestemmelser i covid-19-forskriften kapittel 2 og 3.

Vi viser også til ikrafttredelsesrundskriv, som beskriver i større detalj hvordan regelverket og tilhørende unntak skal forstås. Se spesielt 9. om unntak fra testkrav ved ankomst til Norge.


Klikk her for å komme tilbake til forsiden DLF medlemssider

Klikk her for å komme til DLF infobank- Covid 19