STAND: Samarbeid gir bedre bærekraft

 

STAND gjør matbransjen sterkere sammen. Samarbeid om optimal vare- og informasjonsflyt mellom leverandører og handel betyr bedre og mer synlig bærekraft. Som medlem av DLF er du en del av dette STAND-samarbeidet.

– Dagligvarebransjens omfattende verdikjedesamarbeid og fokus på standardisering har bidratt til mer bærekraftige produkter, økt effektivitet og redusert matsvinn, sier Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF. For å synliggjøre betydningen bransjens arbeid innen dette området vedtok STAND nylig et revidert mandat hvor bærekraft løftes frem. Tilsvarende presiseringer vil bli gjort i relevante STAND-standarder.

Riktig vare. Riktig sted. Riktig tid. Dette er avgjørende for leverandører av varer som forbrukes hver dag, hele året. Det kommer ikke av seg selv. Det ligger mye arbeid og samarbeid bak at prosesser, forpakninger, merking og transportløsninger i høy grad er standardisert.

Både dagligvareleverandører og kjedegrupperinger har samlet seg om å standardisere det massive logistikkapparatet matbransjen består av, og som maler året rundt. Med DLF på den ene siden og DMF (Dagligvarehandelens Miljøforum AS) på den andre, samarbeides det om løsninger for pakningsstørrelser, merking, lasteløsninger og transport som passer i biler, hyller og stativer i butikker.

På den måten kan varer spores, færre varer blir ødelagt på veien og treffsikkerheten for levering blir langt høyere. Alle leverandører til handelen må være en del av dette apparatet.

Bedre service

Et resultat av samarbeidet gjennom STAND er høyere servicegrad. For snart ti år siden ble det gjennom samarbeidet identifisert at gjennomføringsevnen rundt nylanseringer var en stor utfordring. Store leverandører og kjedegrupperingene samarbeidet om en løsning som fikk navnet «STAND011 Effektive lanseringer».

Thomas Weihe Foto: DLF

– Resultatet ble lansert i juni 2013, da vi etablerte et eget standardisert prognoseskjema for å forenkle utvekslingen av viktig produktinformasjon mellom leverandør og kjede. Dette skulle i første omgang sikre bedre forutsigbarhet knyttet til lanseringsvolum, og i starten fokuserte vi kun på nylanseringer, forteller Verdikjededirektør Weihe i DLF.

– Når dagligvaremarkedet er flatt er rammeverket en viktig nøkkel til vekst, og er dessuten vesentlig for å kunne holde tritt i et voksende marked. Det aller viktigste er at alle parter bruker rammeverket riktig. Fortsatt ser vi at servicegraden er dårligst ved sortimentsendringer, legger han til.

For få utnytter muligheten

I begynnelsen utgjorde standarden et felles avtalt rammeverk som beskriver avtalte aktiviteter, prosesser og tidsfrister. Basert på evalueringer ble standarden videreutviklet i august 2015 til også å omfatte sortimentsendringer.

– Bruken av standardene ute i bedriftene har blitt bedre, men det er fortsatt mange som ikke har utnyttet mulighetene fullt ut. Derfor har arbeidet med å bygge kjennskap og kunnskap høy prioritet i STAND. I år er det spesielt etterlevelse av delprosessen «STAND Sortiment» som står sentralt, fordi vi mener potensialet er størst på dette området, sier Weihe.

Viktig nøkkel

Daglig leder Jens Olav Flekke i Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) mener STAND er en viktig nøkkel for å klare å drive mer miljøvennlig.

– STAND er et fundament for å drive rasjonelt i bransjen. Da er man både kostnadseffektiv og miljøeffektiv. Dette henger ganske nøye sammen.

Unikt for Norge

Flekke påpeker at STAND-samarbeidet i Norge er unikt i internasjonal sammenheng.

– Mange utenfor Norge skulle nok ønske seg tilsvarende samarbeid. I andre land må leverandørene forholde seg til spesifikke kjedekrav som kompliserer, sier han.

Her samarbeider man om felles retningslinjer, som plukker bort mange feilkilder og misforståelser. Flekke viser også til oppdateringen av STAND som har skjedd de senere årene. Stand hadde over årene lagt på seg og endt opp som et massivt dokument. Etter hvert ble dette både komplisert og uoversiktlig for alle parter å forholde seg til.

Understreker riktig bruk

Det var et fåtall i bransjen som «kunne» Stand. Revisjonen av Stand ble lagt opp prosessorientert slik at de involverte kunne forholde seg til de fagområder som er deres ansvar.

– På den måten blir regelverket mer tilgjengelig for de fleste ute i bedriftene, ikke minst er dette viktig for nye ansatte, sier han.

Også han understreker at det er viktig at regelverket blir fulgt og brukt riktig. Resultatet er mindre ressursbruk, lavere kostnader, redusert matsvinn, mindre utsolgt i hylla og bedre service til både utsalgssteder og forbrukere.


Dette er STAND:

STAND står for Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje og er etablert av aktørene i bransjen. Leverandørene er representert gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), og handelen representeres gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF). STAND ble etablert i 1998. Organisasjonen skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle elementer av logistikken rundt vareflyten, som data, databaser, informasjon, produkter/varer, samt merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing og så videre.


Aktuelle saker:

Stand og DLF