Sammen med bransjen tok DLF initiativ til selskapet Matvett AS, som er mat- og serveringsbransjen selskap for å forebygge og redusere matsvinn. De samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Matvett eies av:

DLF er representert i Matvett AS sitt styre med adm.direktør Helge Hasselgård. Oversikt over styrets sammensetning finner du her.


Slik var matsvinnåret 2022

Nye kartleggingsresultater viser at mengde matsvinn per innbygger fra mat- og serveringsbransjen er redusert med 14 prosent målt i kg per innbygger fra 2015-2021. Det er tilsvarende reduksjonen som ble oppnådd i perioden 2015-2020.

Matsvinnet i matbransjen utgjorde totalt 173 100 tonn i 2021 som utgjør et årlig klimaavtrykk på ca. 0,5 millioner tonn CO2-ekv og et økonomisk tap på ca. 8 milliarder kroner. Den siste kartleggingsrapporten fra Matvett, som er utarbeidet av NORSUS, viser at det ble kastet 450 000 tonn spiselig mat i Norge fra jordbruk, sjømatindustri, mat- og serveringsbransje, undervisnings- og omsorgssektoren og husholdningene i 2020/2021.

Les mer om resultater og videre anbefalinger fra Matvett og NORSUS hvor du også finner lenke til Kartleggingsrapporten med nøkkeltall for 2015-2021

Erfaringer og resultat

Det viktigste for matsvinnarbeidet i 2022 var å ta tak i erfaringene og resultatene fra den første hovedrapporteringen under Bransjeavtalen. Den viste at vi totalt sett ikke nådde målet om 15 prosent reduksjon i matsvinnet innen 2020. Det er stor variasjon mellom sektorene, men en viktig innsikt er at de bedriftene som er tilsluttet avtalen kutter mye raskere enn sektoren samlet sett. Derfor er det helt nødvendig å få med flere for å nå målet om halvering innen 2030, og Matvett har i 2022 initiert en rekrutteringsstafett i mat- og serveringsbransjen samt økt synliggjøringen av effekten som oppnås ved å kaste mindre mat, både på ulike møteplasser og i media.

Samarbeid

Behovet for økt samarbeid, mer kommunikasjon og deling av data i verdikjeden pekte seg ut som viktige tiltak mot 2030, og med utviklingen av 10 prinsipper for å redusere matsvinn sammen har vi fått et viktig verktøy i arbeidet fremover. Det har også vært bra aktivitet i KuttMatsvinn Servering med videreutvikling av verktøy og materiell, og bra trykk i sosiale medier for å synliggjøre bransjens tiltak og bevisstgjøre forbrukerne på å kaste mindre mat. Nedenfor følger en oppsummering av noen av de viktigste sakene i året som har gått.

Her kan du lese en oppsummering av noen av de viktigste sakene i året som har gått.


Historien om Matvett AS

I 2009 ble «ForMat-prosjektet» etablert, forløperen til Matvett AS, og var et samarbeidsprosjekt mellom matbransjen, organisasjoner og myndigheter. Gjennom «ForMat» etablerte matbransjen og Østfoldforskning et system for kartlegging av matsvinn fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker, som har bidratt til at det i dag er god oversikt over hva som kastes av nyttbar mat fra store deler av matbransjen og hos forbruker. Prosjektet ble sluttført i 2016.

Matvett AS ble etablert i 2012 og fortsetter det langsiktige arbeidet med forebygging av matsvinn i Norge. Målet med Matvetts arbeid er å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og samfunnet vi lever gjennom å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid og heve det generelle kunnskapsnivået hos forbrukerne.

Med et mål om å bidra til å forebygge og redusere matsvinn i Norge med 50 % innen 2030 støtter bransjen det arbeidet som Matvett AS gjør. Per i dag bidrar 36 matindustribedrifter til finansieringen av selskapet. I tillegg leder Matvett samarbeidet «KuttMatsvinn Servering» inn mot serveringsbransjen, som finansieres av innkjøpskjeder, serveringsaktører og utvalgte leverandører


Bransjeavtale 

En viktig oppgave for Matvett er å følge opp bransjeavtalen med myndighetene og koordinere arbeidet på vegne av bransjeorganisasjonene og deres medlemsbedrifter.

I juni 2017 ble det etablert en «Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn» mellom 12 bransjeorganisasjoner og myndighetene, med mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Bedrifter som er medlem i en av bransjeorganisasjonene kan tilslutte seg målene i avtalen via en tilslutningserklæring.

Det er 108 bedrifter som har signert en slik erklæring, hvorav 27 er DLF medlemsbedrifter (pr januar 2023) og som ved dette forplikter seg til å kartlegge og rapportere inn data og gjennomførte tiltak til myndighetene.

Sammen med aktørene i bransjen og myndighetene har Matvett nådd mange viktige milepæler de siste årene. Blant annet ble man i 2018 enige om en felles ordlyd ved bruk av supplerende holdbarhetsmerking på «Best før»-merkede matvarer med «Best før, ofte god etter» samt utvikling av et felles frivillig «Se, lukt, smak»-symbol til bruk på emballasje, nettsider og i sosiale medier.

For mer informasjon om arbeidet med matsvinn mot matbransje og forbruker, se matvett.no, @matvett.no og @kuttmatsvinn på instagram eller ta kontakt på [email protected]

DLF og bransjeselskaper

Gjennom DLF er våre medlemsbedriftene aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen andre næringsaktører:

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

DLF medeier i bransjeselskapene