På midten av 90-tallet så DLF at våre medlemmers emballasje utgjorde en betydelig mengde av det voksende avfallsproblemet hos norske forbrukere og at vi måtte ta ansvar for at avfallet ble forsvarlig tatt hånd om og gjenvunnet (som en del av det utvidede produsentansvaret). DLF var derfor en av pådriverne og signatarene for de bransjeavtalene som ble inngått i perioden 1994-1996. Bransjeavtalene sikret samarbeid mellom næringsliv og myndigheter om stadig bedre innsamling og gjenvinning av emballasje til en lavest mulig kostnad, – uten offentlige avgifter.

Eierstruktur

Grønt Punkt Norge eies av fem returselskaper for emballasje;

Returselskapene eies igjen av vareprodusenter, emballsjeprodusenter og handelen med omlag en-tredjedel hver. DLF har, på vegne av vareprodusentene aksjeposter i alle returselskapene og er representert i de respektive styrene. I Grønt Punkt Norge er DLF representert med styreleder Thomas Weihe, Verdikjededirektør. Oversikt over styrets sammensetning ser du her.

Om Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge er hele Norges retursystem for emballasje. De sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong, bølgepapp og treemballasje.

Merket er beviset på at bedrifter som sender varen ut på markedet har tatt produsentansvar i et godkjent returselskap. Gjennom Grønt Punkt Norge tar norske produsenter og vareimportører ansvar for at emballasjen går inn i et kretsløp.

Pengene som betales inn av norske produsenter og importører brukes i sin helhet til å samle inn, frakte og gjenvinne emballasjen, i tillegg til kommunikasjon for å få alle til å sortere riktig. Det som begynte som bransjeavtaler i 1994 mellom næringslivet og miljøverndepartementet er i dag omgjort til en forskrift. Retursystemene som inngår i Grønt Punkt Norge-medlemskapet er godkjent av Miljødirektoratet.

I 2021 ble det materialgjenvunnet 441 292 tonn emballasje gjennom Grønt Punkt Norges system, og på deres hjemmesider finner du blant annet tips til hvordan din medlemsbedrift kan bruke medlemskapet, sortering av emballasje både for bedrift og husholdning. Sortering er noe av det enkleste du kan gjøre som et positivt bidrag til miljøet.

Plastløftet

De siste års funn av plast på avveie og fokus på bruk av ikke fornybare råvarer har satt et stort press på varehandelens bruk av plast i emballasje. Dette har resultert i et omfattende fokus på emballasjens livsløp utover den funksjon den skal tilfredsstille i bevaring av varen. Behovet for kunnskap, nytenkning og erfaringsdeling er enormt og i lys av dette har Grønt Punkt Norge etablert Plastløftet. Dette er et løfte bedriftene setter til å designe sin emballasje for gjenvinning, kutte unødig bruk av plast og bruke resirkulert plast. Grønt Punkt Norge arrangerer fagdager, har individuell rådgivning og tester emballasjens gjenvinningsegenskaper. I oktober 2019 ble også en gjenvinningskalkulator publisert, som et meget nyttig verktøy for å kunne modellere en optimalt gjenvinnbar emballasje.

Flere av DLFs medlemmer har tatt Plastløftet og her kan du se eksempel på hva som er gjort fra Orkla Confectionery & Snacks:

For mer informasjon kontakt Grønt Punkt Norge på mail.

Kilde/les mer:

Grønt Punkt Norge

Sist oppdatert: 3. januar 2023

DLF og bransjeselskaper

Gjennom DLF er våre medlemsbedriftene aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen og andre næringsaktører:

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

DLF medeier i bransjeselskapene