Bransjesamarbeid lønner seg!

DLF tok initiativ til et bransjesamarbeid for dagligvarebransjen, og i samarbeid med handelen ble Tradesolution etablert i 1994 (opprinnelig EAN Registrene AS). Eierskapet er fordelt mellom DLF (50 %) som representant for de uavhengige merkevareleverandørene på den ene siden og handelen ved NorgesGruppen ASA, Coop Norge SA og Rema Distribusjon Norge AS på den andre siden.

DLF er representert i Tradesolutions styre ved Helge Hasselgård, adm. direktør i DLF (nestleder), Øystein Bu, adm. direktør i Dr. Oetker Norge, Elisabeth Tapper, direktør for langsiktig innovasjon og digitalisering i TINE SA og May-Britt Beisland, prosjektdirektør i Pierre Robert Group. Oversikt over styrets sammensetning ser du her.

Tradesolution har med sine tjenester og kompetanse skapt vekst, effektivisering og forbedring for bransjen. De har en bredde av tjenester for DLF sine medlemmer.

Sammen har dagligvarebransjen oppnådd hva ingen aktører kunne klart alene!

Bransjesamarbeid er avgjørende

Godt bransjesamarbeid er en viktig del av grunnmuren til Tradesolution. Dette har tjent aktørene i bransjen godt gjennom mange år, og skapt store ringvirkninger i hele verdikjeden.

Ideen har hele tiden vært at felles innsats i bransjen om gode grunndata, fellesfunksjoner og løsninger knyttet til salg, logistikk, vareflyt og samhandling skaper effektiviseringsgevinster i hele verdikjeden. Tradesolution gir allerede i dag mer enn 10 ganger egen omsetning tilbake til bransjen i form at effektivisering- og nyttegevinster, og potensialet (oppsiden) er fremdeles stort ved å utvikle og komplettere nye- og eksisterende tjenester.

 Stor bredde i tjenestene

Tradesolution tilbyr en rekke ulike tjenester. Det hele startet med standardisering, kvalitetsheving og deling av grunndata gjennom Kjederegistrene og EPD-basen. Dette er fremdeles kjernetjenester i Tradesolution, men omfatter i dag også en rekke ulike IT- og portalløsninger, som prognoseportal, bildebank, fotostudio, markedsanalyse, CRM/salgsstyring og transportavvikling.

Godt bransjesamarbeid lønner seg! Beregninger, foretatt av konsulentselskapet Varde Hartmark, viser at bransjen samlet oppnår milliardbesparelse hvert år. Bare på arbeid og kvalitet knyttet til grunndata alene, viser undersøkelser at leverandørene oppnår kostnads- og effektiviseringsgevinster på over kr 250 millioner årlig!

Automatisering og digitalisering er to trender som ytterligere vil øke kravet til kvalitet og tilgjengelighet på grunndata og gode bransjeløsninger. Dette vil være en nøkkel for at bransjen kan tenke gode forbrukerløsninger. Her sitter Tradesolution godt posisjonert for å bistå aktørene i bransjen, og en rekke leverandører har allerede utnyttet mulighetene.

EPD og MediaStore

I dag styres arbeidet med EPD og MediaStore gjennom egne styrings- og kompetanseforum, hvor representanter fra både kjede- og leverandørsiden er med. Disse foraene jobber for at bransjetjenestene skal gi betydelig positiv nytte for norsk dagligvare- og serveringsbransje, og er bindeleddet mellom bransjetjenestene og tjenestenes brukere.

Kilde/mer info:

Tradesolution

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

DLF og bransjeselskaper

Gjennom DLF er våre medlemsbedriftene aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper.

Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen og andre næringsaktører:

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

DLF medeier i bransjeselskapene