Tradesolution øker trykket på servering

Alle aktørene i markedet er enige om at gode markedsdata innenfor servering og storhusholdning haster. Tradesolution er i gang med arbeidet.

Hege Witsø-Bjølmer er kommersiell direktør I Tradesolution, og er dypt involvert i det utviklingsarbeidet som nå gjøres for å skape gode markedsdata på bransjeområdet.

Hege Witsø-Bjølmer, Commercial Director i Tradesolution. Foto: Tradesolution

– Arbeidet startet for alvor i 2023 med en grundig innsiktsundersøkelse om mål og innhold i arbeidet, forteller hun. – Vi gikk gjennom mye av dette innsiktsarbeidet på DLF Forum for kort tid siden – en innsikt som nå legges til grunn for å løfte en ny løsning for markedsdata for serveringsmarkedet.

– Vi registrerer ellers at markedsområdet navngis på flere måter, sier Hege. – Men innsikten så langt gjør at vi velger «serveringsmarkedet «som begrep.

Hva kan du si om rammene for det dere vil levere?

– Vi er fremdeles tidlig i prosessen, og innsikten som nå ligger på bordet vil bli bearbeidet strategisk, slik at vi før sommerferien bør ha klart både rammer og planer i forkant av det mer operative arbeidet som skal skje fremover.

Hege forteller at det vil bli avholdt tre viktige bransjemøter de involverte aktørene, for å lage avgrensninger og rammer for hva som reelt skal dekkes. – Målet med møtene er også å sikre metoder for hvordan vi kan løfte kvaliteten sammen. Det vil om kort tid bli sendt ut invitasjoner til disse bransjemøtene, som vil samle ressurser på salgsområdet fra hhv grossistene, innkjøpssiden og fra leverandørene.

Hva kan du si om den videre tidsplanen?

– Tradesolution har allerede mye ressurser som står klare til å gjøre jobben in-house. Det jobbes allerede grundig med det innsiktsarbeidet jeg allerede har nevnt – slik at vi er klare for å starte operativ innsamling av data så snart som overhodet mulig.

– Vi har allerede inkorporert noe av arbeidet som tidligere er gjort på enkelte varegrupper, slik at jobben nå også er å supplere med nye varegrupper. Her er vi konkret i gang med iskrem, mens drikkevarer er neste varegruppe vi fokuserer på. Så vil de kommende bransjemøtene, og aktiv dialog, definere hvilke varegrupper som skal prioriteres i tiden fremover.

Hva er bakgrunnen for at dere nå utvikler data også for serverigsmarkedet?

– Det ligger som en del av Tradesolutions visjon at vi skal dekke dagligvare – og tilhørende markeder. Derfor er dette et naturlig neste steg. Det er også et klart ønske og behov i markedet, som vi gleder oss til å følge opp.

Hege er samtidig tydelig på at dette nye markedsområde er langt mer komplekst enn et forholdsvis strukturert dagligvaremarked. – Vi snakker om et markedsområde med langt flere nivåer enn i dagligvare. Her er det mange grossister og grossistsamarbeid.

Samtidig er det mange kjeder. Det gjør at datainnsamlingen kompliseres, og det krever langt flere avtaler og stor tillit for å samle gode og relevante data.

– Vi har allerede fått etablert godt samarbeid med viktige aktører, og vi ser stadig forbedringer og volumøkninger på data. Vi ønsker oss enda flere slike avtaler – og har tro på at dette skal gå bra.

Hege avslutter med en viktig påminnelse til alle: Det å etablere gode markedsdata er vinn-vinn for alle parter. Her kan alle være med å spille seg selv bedre – og vi ser fram til gode dialoger fremover, der vi får den hjelp og støtte fra aktørene som kreves.

 

For mer informasjon ta kontakt med  Hege Witsø-Bjølmer | Commercial Director | Tlf 905 06 148


DLF og Tradesolution

På medlemmenes vegne samarbeider DLF med handelen på områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere. Dette skjer gjennom egne selskaper som DLF eier sammen med handelen og andre næringsaktører. Tradesolution er et av disse selskapene.

Gjennom DLF er våre medlemsbedriftene aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper. Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene.

Les mer om DLFs eierposter og organisasjon her.

DLF medeier i bransjeselskapene