DLF: Ikke grunnlag for å hevde at EMV fører til lavere priser og bedre utvalg

En tredjedel av omsetningen i norsk dagligvare er kjedekontrollerte varer. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) som analyserer hvordan EMV og vertikale bindinger har påvirket konkurransen i dagligvaremarkedet. Men  manglende faktagrunnlag fører til feil konklusjoner om hvordan EMV påvirker pris og utvalg i norske butikker, påpeker DLF. Statsråd Jan Christian Vestre lover å følge opp saken.

Stortinget og regjeringen har gjentatte ganger gitt uttrykk for bekymring over veksten i EMV og vertikal integrasjon. På oppdrag fra regjeringen har derfor Samfunnsøkonomisk Analyse gjennom tre delrapporter analysert hvordan EMV og vertikale bindinger påvirker konkurransen. Fredag 15. desember avholdt Nærings- og fiskeridepartementet et dagligvareseminar der adm. direktør Helge Hasselgård holdt  innlegg om DLFs kommentarer til SØAs rapporter.

Mangelfull analyse

DLFs hovedinnvending mot SØAs analyse, er at den ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg hvordan virkeligheten er i det norske markedet. Helge Hasselgård pekte på hvordan dette har ført til noen feilslutninger når det gjelder hvilken betydning EMV har for konkurransen og utviklingen i priser og utvalg i hyllene i norske dagligvarebutikker.
– SØAs konklusjon om at EMV har positive effekter på både pris og produktmangfold, er forankret i en fagøkonomisk litteraturstudie, og ikke i virkeligheten i det norske markedet, hevdet Hasselgård.

Ikke grunnlag for å hevde at EMV fører til lavere priser og større utvalg

I sitt innlegg viste Helge Hasselgård til at markedet i Norge er preget av små butikker med smalt sortiment, der hylleplassen er svært begrenset. Det innebærer i praksis at når en ny vare skal inn i hylla, må en annen ut. Når en EMV kommer inn i hylla, går en merkevare ut. Dermed blir EMV ikke et tillegg til, men en erstatning for merkevaren. EMV gir ikke økt utvalg, bare endret utvalg, understreket Hasselgård.

SØA konkluderer også med at EMV har positiv effekt på pris. Her mener Hasselgård at SØA burde sett nærmere på SSB-tall som viser at kategorier med høy EMV-andel  har hatt en høyere prisvekst enn markedet. SSBs statistikk viser også at kategorier med lav andel EMV gjennomgående har hatt en prisøkning på gjennomsnittet eller lavere.
– Jo høyere EMV-andel, jo mindre sannsynlig at kjedenes egne varer bidrar til å presse prisene ned, konkluderte Hasselgård.

Statsråd Vestre vil følge opp

Statsråd Jan Christian Vestre avsluttet seminaret med å love å følge opp SØAs arbeid med videre kartlegging av utviklingen av EMV og vertikale bindinger i markedet, og han lovte å se på mulighetene for en forsterking av bestemmelsene i Lov om god handelsskikk. Hasselgård ga honnør til SØA for gode anbefalinger på dette området, og takket statsråden for løftene om videre oppfølging fra Næringsdepartementet.

 


Relevante saker/lenker:

DLF i møte med næringsministeren

DLF reagerer på rapport om EMV og vertikale bindinger

SØA- rapportene: