DLF reagerer på rapport om EMV og vertikale bindinger

På oppdrag fra regjeringen har Samfunnsøkonomisk Analyse laget en rapport om EMV og vertikale bindinger. DLF er glad for at regjeringen tar problemet med veksten i EMV på alvor, men reagerer på at analysen ikke tar tilstrekkelig utgangspunkt i de reelle forholdene i dagligvarebransjen.

Rapportens viktigste funn er det store omfanget av EMV i det norske dagligvaremarkedet. Den viser at 1 av 3 varer i butikkhylla eies eller kontrolleres av kjedene. Rapporten viser til at kjedetilknytningen kan ha negative konsekvenser på lang sikt, og at økningen i EMV må overvåkes og kontrolleres nøye fremover. Det støtter DLF, og vi mener at en slik oversikt bør publiseres årlig.

Åpenbare mangler

DLF mener rapporten har noen åpenbare mangler i drøftingen og konklusjonene som har blitt trukket. Når EMV drøftes, har ikke analysebyrået tatt tilstrekkelig hensyn til kjedenes dominerende posisjon. Derfor mangler rapporten også viktig kontekst når det skal konkluderes.  Politikerne har sagt at maktkonsentrasjonen på kjedeleddet er hovedutfordringen i dagligvaremarkedet, og utviklingen i EMV bidrar til å forsterke konsentrasjonen. Dette har ikke rapporten drøftet godt nok.

SØA har i liten grad undersøkt historisk utvikling i det norske markedet, og hvordan pris, utvalg og innovasjon er påvirket av en økende EMV-andel. Dette er vesentlig for å forstå hvilke virkninger EMV har hatt, og burde vært beskrevet langt mer grundig.

DLF registrerer at rapporten kan leses på ulik vis, avhengig av hvilke briller man leser den med. Rapportens hovedkonklusjon er at EMV har hatt en positiv effekt på konkurransen, ikke at det har en positiv effekt. I tillegg er en del av konklusjonen at man må følge med på negative konsekvenser knyttet til EMV fremover. På bakgrunn av dette, mener DLF at enkelte av påstandene om fordeler med EMV er svakt funderte i faktisk empiri eller grundig drøfting.

Les også: DLF kommenterer rapporten i e24.

Anbefalte tiltak

Det beste med rapporten er at de anbefalte tiltakene treffer blink; tett kontroll med kjedenes økte bruk av EMV og økningen i vertikal integrasjon, samt en bestemmelse som forbyr kjedene å kreve betalinger fra leverandørene som ikke er knyttet til leverandørens produkt. Rettere sagt – at forbrukerne i større grad skal nyte godt av betingelsene kjedene forhandler frem. Det støtter DLF helhjertet opp om. Forslaget vil bidra til mer åpenhet i verdikjeden, mer rettferdige konkurransevilkår mellom EMV og leverandørene, og ikke minst bidra til lavere forbrukerpriser.