Statsbudsjettet 2023

Foto: Stortinget

Dagligvaretilsynet blir styrket med nær 50% og Konkurransetilsynet skal fortsatt ha streng kontroll med dagligvaremarkedet. Stortingsvedtakene knyttet til EMV og prisdifferensiering følges opp av regjeringen.

Regjeringen la 6. oktober frem et forslag til statsbudsjett som er mindre stramt enn det mange kanskje hadde forventet. Statsbudsjettet kan først og fremst karakteriseres av store økninger i skatter og avgifter som flere frykter vil ramme næringslivet hardt.

Næringsminister Jan Christian Vestre sendte samme dag ut en egen pressemelding om Dagligvaretilsynet. Vestre understreker at situasjonen i dagligvarebransjen er uholdbar og at det fremdeles er en uheldig forretningskultur i bransjen. Derfor foreslår de å styrke Dagligvaretilsynet med nær 50%.

EMV og prisdifferensiering

I to runder på Stortinget har det blitt fattet en rekke vedtak om EMV. Blant annet en bedre definisjon av EMV, kartlegge omfanget av EMV og dets påvirkning på konkurransen, en egen merkeordning og utvidet meldeplikt for kjedene ved kjøp eller leie av hele eller deler av produksjonsleddet. Vedtakene følges opp gjennom en utredning om omfanget og virkningene på konkurransen EMV har. Den lyses ut i løpet av høsten 2022.

Flere stortingsvedtak gikk på kjedenes innkjøpsbetingelser, vurdering av å senke tersklene for hva som regnes som dominerende og misbruk av markedsmakt. Det vises til departementets arbeid med forslag til forskrift om prisdifferensiering, som «etter planen skal på høring høsten 2022». Forskriften skal også ha en vurdering av Konkurransetilsynets forslag om et nytt og mer fleksibelt markedsetterforskningsverktøy.

Et viktig vedtak fra Stortinget er: «Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å sikre konkurranse og mer åpenhet innenfor grossist- og distributørleddet i dagligvarehandelen, herunder tilsyn med priskalkylene for distribusjonstjenester». Departementet viser til et pågående arbeid, uten informasjon om status i arbeidet eller når noe kommer til Stortinget.

Regjeringen understreker viktigheten av at Konkurransetilsynet opprettholder kontrollen med dagligvaremarkedet og konkurransesituasjonen. Prisjegersaken løftes frem som et eksempel på en prioritert sak også i tiden fremover.

Relevante lenker:

Budsjettkapitler for Nærings- og fiskeridepartementet

Styrking av Dagligvaretilsynet

Innst. 185 S

Innst. 322 S

Konkurransetilsynets forslag om nytt konkurranseverktøy


Fotokredit: Stortinget.no