Statsbudsjettet 2024

Konkurransetilsynets kontroll av dagligvaremarkedet videreføres og skal trolig styrkes med et markedsetterforskningsverktøy. Regjeringen varsler en ny høringsrunde om regulering av innkjøpsbetingelser, og publiserer to rapporter om EMV og vertikale bindinger.

Fredag 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024. Budsjettet har en foreløpig ramme på 1882,6 milliarder kroner, over 100 milliarder mer enn 2023. Statsbudsjettet er et tilnærmet nøytralt budsjett med ønske om å ikke bidra til en ytterligere økning i inflasjonen.

I budsjettproposisjonen til Nærings- og fiskeridepartementet omtales Stortingets anmodningsvedtak om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Majoriteten av vedtakene svares ut gjennom en henvisning til forslaget om et markedsetterforskningsverktøy, samt Konkurransetilsynets arbeid med en lønnsomhetsstudie og prisvinduene. I tillegg vises det til rapportene om EMV og vertikale bindinger som ble publisert dagen før.

Konkurransetilsynet og virkemidler

Konkurransetilsynet foreslås styrket med 6 millioner kroner, hvor kontrollen med konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet skal prioriteres. Det vises til arbeidet med «prisjegersaken» og bøtene som ble varslet til kjedene på 21 mrd. En rekke stortingsvedtak er lagt til side i påvente av pågående arbeid hos Konkurransetilsynet med blant annet en lønnsomhetsstudie, informasjonsinnhenting om forhandlingene og prisvinduene. Arbeidet skal være ferdig i løpet av høsten 2023, og det er usikkert hvordan Nærings- og fiskeridepartementet skal bruke dette fremover.

Det siste året har to forslag vært ute på høring; et forslag til forskrift som regulerer innkjøpsbetingelser, og et «markedsetterforskningsverktøy». Begge disse møtte massiv motstand, og DLF sendte høringssvar i begge sakene. I gjennomgangen av anmodningsvedtakene viser regjeringen til begge forslagene og gir klart uttrykk for at dette er saker de likevel ønsker å gå videre med. En ny høring om regulering av innkjøpsbetingelser varsles i løpet av høsten 2023.

EMV og vertikale bindinger

I to runder på Stortinget har det blitt fattet en rekke vedtak som går på regulering av EMV og vertikale bindinger. Vedtakene skulle svares ut i to rapporter; en kartlegging av omfanget av EMV og en analyse av påvirkningen på konkurransen. Rapportene ble publisert dagen før budsjettfremleggelsen. Regjeringen henviser til rapportene uten å ta stilling til eventuelle forslag som fremmes her.

Dagligvaretilsynet foreslås styrket med 5,5 %, og skal fortsette dialogen med aktørene i bransjen. Det vises til bransjeundersøkelsen som skal være en årlig undersøkelse av samarbeidsklimaet i bransjen.

Relevante lenker: