EMV-utredning og vertikal integrasjon 

Regjeringen har igangsatt en rekke tiltak for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Et forslag til definisjon av EMV er sendt ut på høring, og regjeringen har lyst ut et nytt EMV-oppdrag. Vi håper på innspill fra medlemmene i den videre prosessen. 

Et av de viktigste tiltakene fra regjeringen er en utredning om dagligvarekjedenes egne varer (EMV) og vertikal integrasjon. Utredningsarbeidet er todelt og består av et kartleggingsoppdrag og et analyseoppdrag. 

Kartleggingsoppdraget

Kartleggingsoppdraget gjennomføres av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA). 31.mars leverte de delrapport 1 med et forslag til definisjon av EMV. Forslaget er nå sendt på høring av Nærings- og fiskeridepartementet, med frist 15.mai. DLF vil levere inn høringssvar.  

Definisjonen skal brukes i del 2 av oppdraget, hvor man skal kartlegge omfanget av EMV og vertikale bindinger. Fristen for denne leveransen er 1. juni, og rapporten skal benyttes som en del av grunnlaget for analyseoppdraget. 

Analyseoppdraget

Analyseoppdraget skal ta utgangspunkt i den pågående kartleggingen, og gi innsikt i konkurransemessige virkninger av EMV og vertikale bindinger.   

«At noen få aktører for eksempel både eier og driver flere ledd av verdikjeden, kan ha konsekvenser for konkurransesituasjonen», sier næringsministeren Jan Christian Vestre. 

Den første delen av oppdraget skal være en generell fagøkonomisk analyse av virkninger EMV og andre vertikale bindinger har for konkurransen. Frist for denne leveransen er 30. juni. Deretter skal utredningen vurdere eventuelle tiltak i markedet som kan bidra til å styrke konkurransen. Endelig rapport skal leveres 30.september. 

Innspill til høringsnotatet

DLF følger prosessene tett, blant annet gjennom deltagelse på innspillsmøter og direkte dialog med relevante parter.  

Vi ønsker innspill fra våre medlemmer, både når det gjelder EMV som tema, og prosessene som pågår. Spesielt vil vi gjerne ha innspill til den foreslåtte EMV-definisjonen som er sendt på høring, aller helst innen onsdag 10.mai. 

Innspill kan sendes til:
Kommunikasjonsdirektør Mette Hanekamhaug
[email protected]  

Markedsdirektør John Ole Skeide
[email protected]