Forskrift om innkjøpsbetingelser: Fortsatt unødvendig, men bedre forslag

DLF mener fortsatt at det ikke er behov for å regulere innkjøpsbetingelser gjennom en egen forskrift. Men det nye forskriftsforslaget regjeringen har sendt ut på høring, er en vesentlig forbedring fra forrige forsøk. Og DLF støtter næringsministerens intensjon om å redusere etableringsbarrierene og styrke konkurransen på detaljistleddet.

Det er ikke behov for en forskrift

Høsten 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ut to forslag til en forskrift ment til å redusere forskjellene i innkjøpsprisene til dagligvarekjedene. DLF var sterkt kritisk til en slik regulering og sendte et omfattende høringssvar til departementet. I likhet med DLF var et overveldende flertall mot en slik forskrift, herunder blant annet Konkurransetilsynet, aktører på alle ledd i verdikjeden for mat og et flertall relevante bransjeorganisasjoner. Nå har et nytt forslag fra NFD vært ute på høring og DLF leverte sitt høringssvar fredag 9. februar.

DLF sitt primære standpunkt ligger fast: Vi mener det ikke er behov for et «forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser», og vi frykter at en slik forskrift vil gi utilsiktede negative konsekvenser i markedet. For å styrke konkurransen i markedet, mener DLF at myndighetene heller må se på utfordringene knyttet til vertikal integrasjon, EMV vs. merkevarer, og sørge for at rabattene følge varen.

DLF støtter formålet om lavere etableringsbarrierer

Det nye forslaget er likevel en vesentlig forbedring fra de forrige forslagene. Forslaget bærer preg av at NFD har lyttet til både DLFs og andres innspill i forrige høringsrunde. Det er særlig to forbedringer vi vil løfte frem:

  • I det nye forslaget er formålet å redusere etableringsbarrierene for nye og mindre aktører på detaljistleddet. Å styrke konkurransevilkårene til utfordrerne på detaljistleddet vil kunne bidra til økt konkurranse nettopp på det leddet i verdikjeden, og vi støtter dette formålet.
  • Forskriftens virkeområde skal også gjelde grossistleddet. Det mener vi er en viktig og riktig forbedring av forskriften. Det er avgjørende å inkludere grossist- og distribusjonsleddet dersom arbeidet med å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet skal lykkes.

DLF foreslår forbedringer i forslaget

Selv om det nye forslaget er forbedret, er det fremdeles uklarheter og punkter som må forbedres, spesifiseres og eventuelt fjernes dersom en eventuell forskrift skal få den ønskede effekten. I vårt høringssvar har vi blant annet etterlyst en bedre definisjon av «relativ markedsmakt» og en tydeliggjøring av at det er omsettingskanalene dagligvare, KBS og storhusholdning som omfattes av reguleringen.

Høringsfristen til det nye forslaget var 9. februar. NFD vil så behandle innkomne høringsforslag, som vil tas med i vurderingen av om det skal innføres en forskrift og i så fall hvordan den skal utformes. Tidslinjen fremover er ukjent, men vi forventer at det kommer en avklaring innen sommeren 2024.

 


Høringsuttalelse fra DLF – Forskrift om innkjøpsbetingelser