DLFs høringsuttalelse til forslag om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser

Nærings- og Fiskeridepartementet sendte den 25. oktober ut på høring et forslag om forskrift om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for dagligvarer og mat. Etter en omfattende gjennomgang av forslaget i våre komiteer og nettverk, og etter dialog med en rekke enkeltmedlemmer, vedtok styret en høringsuttalelse som DLF nå har oversendt departementet.

Du kan lese hele høringsuttalelsen vår her. 

DLFs hovedkonklusjoner

DLF ser positivt på tiltak som skal redusere etableringsbarrierene og styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. DLF mener imidlertid at forslagene om å forskriftsregulere forskjeller i innkjøpsbetingelser ikke vil ha den tilsiktede effekt. Risikoen er stor for at en slik regulering tvert imot vil skade konkurransen i det norske dagligvaremarkedet.

Som vi vil redegjøre nærmere for i det følgende, DLF mener at:

  • Forslaget er basert på et feilaktig premiss om at det er leverandørene som bestemmer priser og innkjøpsbetingelser. I realiteten er det kjedene som styrer betingelsene, ikke leverandørene som «gir» priser. Forskriftsforslagene ser bort fra at innkjøpsbetingelser fastsettes i forhandlinger med tre kjeder med stor forhandlingsmakt.
  • Ingen av forskriftsforslagene vil bidra til å redusere etableringshindringer. Forslagene fokuserer på konkurransen mellom de tre etablerte dagligvarekjedene, ikke på mulighetene for nyetableringer.
  • En regulering av innkjøpsbetingelser vil føre til mer EMV og høyere priser.
  • Selv om forskriften gjøres midlertidig, kan konkurranseskade og prisøkninger bli varige.
  • Et eventuelt forbud mot usaklige prisforskjeller måtte gjelde i hele verdikjeden
  • Det er ikke hjemmel i konkurranseloven § 14 til å vedta et forbud mot usaklig prisdiskriminering.
  • Et generelt forbud mot usaklig prisdiskriminering vil være i strid med EØS-avtalen.

DLF mener derfor at ingen av de foreslåtte forskriftsalternativene bør vedtas.

Det er derimot behov for mer målrettede verktøy for å styrke konkurransen og redusere etableringshindringer. DLF anbefaler:

  • Utredning av et markedsetterforskningsverktøy
  • Tiltak for å sikre at rabatter følger varen
  • Tiltak for å motvirke at økt EMV-andel og vertikal integrasjon skader konkurransen

Du finner høringsnotatet med de omtalte forslagene, samt alle høringssvarene etter hvert som de blir lagt ut, på departementets hjemmeside her.