DLF Partner Rud Pedersen: Folkehelsemeldingen 2023

Illustrasjon: Helse og omsorgsdepartement Meld. St. 15

Folkehelsemeldingen 2023

Rett oppunder påske den 31. april presenterte regjeringen Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar.

Regjeringens overordnede ambisjon for meldingen – prioritere folkehelsearbeidet og innsatsen mot sosiale helseforskjeller og følger med dette opp Hurdalsplattformens formulering om at Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder. Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller er viktig for å fremme den norske folkehelsen. 

Mottakelsen av stortingsmeldingen har vært delt. Dette reflekteres også i helse- og omsorgskomiteens behandling med mange merknader i innstillingen.

Komiteens innstilling ble behandlet i Storting den 2. juni med blant annet følgende vedtak for regjeringens videre arbeid:

Stortinget ber regjeringen i inneværende år forskriftsfeste et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre 16-års aldersgrense for kjøp og salg av energidrikker.

Departementet jobber nå med forskrifter som begrenser markedsføringen av usunn mat og drikke rettet mot barn under 18 år og vil lage en forskrift inn under lov om Markedsføring.

Det er med andre ord regjeringen selv som skal komme med forskrifter og de legger da ikke opp til en lovbehandling. Dette er viktig, da prosessen da i mye større grad håndteres av regjering og departement utenfor Stortingets innblanding.

Selv om temaet vil medføre diskusjon i det offentlige rom er det regjeringen som lager forskriften og ikke Stortinget. Det begrenser påvirkningen.

Enhver invitasjon som kommer til bedrifter, bransjeorganisasjoner må tas på alvor og innspill må sendes inn innen gitt tid. I tillegg er det fornuftig gjennom bransjeorganisasjonene å be om møte med departementet for å belyse alle mulige relevante sider ved en mulig ny forskrift.

Kontaktperson

Anders Westlie

Senior Consultant

970 356 36