DLF Partner Elden Advokatfirma: Endringer i arbeidsmiljøloven – arbeidstakerbegrepet

Foto: Shutterstock

Fra 1. januar er det trådt i kraft flere viktige endringer i arbeidsmiljøloven. Blant de praktisk viktigste er presisering av arbeidstakerbegrepet. Følgene av lovendringen kan bli at en oppdragstaker eller konsulent som utfører oppdrag for en virksomhet vil kunne bli ansett som arbeidstaker hos oppdragsgiver.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder i hovedsak for arbeidsforhold, altså et avtaleforhold mellom en arbeidsgiver og arbeidstaker, og dette innebærer en avgrensning mot selvstendig oppdragstakere. En oppdragstaker har ikke de samme rettigheter og plikter som en ansatt arbeidstaker. I praksis har det vært mange tvister knyttet til dette, og det er ofte et komplisert vurderingstema om de faktiske omstendigheter tilsier at det foreligger et arbeidsforhold, eller om det er tale om et kontraktsforhold mellom en selvstendig arbeidstaker og bedriften.

Etter arbeidsmiljøloven § 1-8 er de viktigste momentene i vurdering av om det foreligger et arbeidsforhold om «vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll». Det vil ofte foreligge en avtale om et oppdrag som må tolkes, men like viktig er hva de faktiske omstendighetene tilsier. Herunder vil det bli sett hen til blant annet avlønning, hvem som stiller redskaper og produksjonsmidler tilgjengelig for den som utfører arbeidet, hvem som står ansvarlig for arbeidsresultatet og hvem som bestemmer hvordan og av hvem arbeidet skal utføres.

Som et resultat av at disse grensedragningene har vært problematiske, og for å styrke arbeidstakers stilling, er det nå kommet inn en presumsjonsregel i § 1-8 som sier at det «skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold».

Med dette er det altså oppdragsgiveren som har bevisbyrden for at det ikke foreligger et arbeidsforhold.

Hensikten med lovendringen er å sikre flest mulig fast ansettelse i bedriften de utfører arbeid for. For arbeidstakere innebærer lovendringene større grad av trygghet og forutsigbarhet.

For bedriftene innebærer lovendringen at man i større grad må vurdere de faktiske rammene for avtaler som gjøres med oppdragstakere, og dette må også synliggjøres i skriftlige avtaler. Lovendringen kan ses i sammenheng med endringen som trådte i kraft 1. april 2023, hvor det ble gjort klare begrensninger i lovligheten av arbeidsinnleie fra bemanningsforetak. Man kan tenke seg at en del virksomheter vil vurdere å inngå oppdragsavtaler i tilfeller hvor det ellers ville gjort avtaler om arbeidsinnleie for å oppnå ønsket fleksibilitet. I lys av lovendringen er det viktig å gjøre gode vurderinger av arbeidets/ oppdragets art, og å skrive gode avtaler. Dersom oppdragsgiver vurderer dette feil kan resultat bli både arbeidsgiveransvar og erstatningsansvar.

Webinar

Er din bedrift fortsatt compliant etter arbeidsmiljølovens endringer om arbeidsinnleie?

DLF Partner Elden Advokatfirma AS inviterer ansatte i DLFs medlemsbedrifter til webinar hvor de tar for seg fallgruver og vanlige problemstillinger knyttet til ansettelser, innleie og oppsigelser.

Det vil være muligheter for å stille spørsmål underveis.

Det er advokat Tony A. Vangen som vil ta oss gjennom webinaret. Han har særlig kompetanse innen selskaps- og kontraktsrett, arbeidsrett og eiendomsrett.

Dato/Tid:

Onsdag 7. februar kl. 09:00 – 09:45.

Målgruppe:

De som er ansvarlig for/ jobber med HR, daglig leder, adm.direktør.

Klikk her for å melde deg på!

 

 

 

 

Kontaktperson

Tony A. Vangen

Advokat / Partner

906 80 341