Rapport: Styrker arbeidet mot matsvinn

F.v Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Matsvinnutvalgsleder Petter Haas Brubakk (NHO Mat & Drikke) og landbruks- og matminister Geir Pollestad under overrekkelsen av matsvinnutvalgets rapport. Foto: DLF

Onsdag 3. januar leverte Matsvinnutvalget sin rapport om hvordan Norge kan halvere matsvinnet innen 2030 til klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren. Utvalget la også fram forslag til en ny matkastelovgivning som et tiltak i tråd med utvalgets mandat. Beregninger av utvalgets forslag har et samlet potensial på 75 prosent reduksjon fra dagens nivå.

Utvalgets hovedgrep

Hovedgrepet som foreslås er innføring av et aktsomhetskrav og styrking av bransjeavtalen som treffer både private og offentlige virksomheter. Dette vil fordre at virksomhetene gjør risikovurderinger og iverksetter skreddersydde tiltak for å unngå matsvinn i egen virksomhet og på tvers av verdikjeden, inkludert ut mot forbruker. Dette vil både være et treffsikkert og kostnadseffektivt grep. Utvalget foreslår også andre regulatoriske grep som donasjonsplikt og krav til nedprising i dagligvarebutikkene.

Les mer om rapportens 33 klare anbefalinger – Matvett.no

DLF leder viktig tiltaksområde – Standardisert og økt datadeling

Utvalget har definert at det er behov for å utvikle en felles standard for utveksling av relevante data mellom grossist/dagligvare og næringsmiddelprodusenter på produktnivå, blant annet prognoser

For å sikre kontinuerlig forbedring skal nærmere definerte KPIer utveksles gjennom strukturert bilateral dialog. Tiltaket skal operasjonaliseres sektorvis via STAND, ledet av Verdikjededirektør Thomas Weihe, DLF.

Bakgrunn for Matsvinnutvalgets rapport

Regjeringen ved Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren satte i februar 2023 ned et utvalg som skal komme med forslag til nye og forsterkede tiltaks- og virkemidler for å nå målet om halvering av matsvinnet innen 2030, inkludert en matkastelov. Utvalget har bestått av representanter fra bransjen, forbruker- og miljøorganisasjoner, kommunal sektor og matsentralene. Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet har deltatt som observatører, og ellers har utvalget hatt en referansegruppe bestående av andre bransjeorganisasjoner og forskningsmiljøer.

Les mer om Matsvinnutvalget og mandat her


Relevante saker/lenker:

03.01. 2024:

Regjeringen: Styrket arbeid mot matsvinn

Regjeringen: Rapport fra Matsvinnutvalget

Regjeringen: Relevante saker om matsvinn og Matsvinnutvalget

Matvett: 33 klare anbefalinger fra Matsvinnutvalget

Februar 2023:

Matvett: Matsvinnutvalget er lansert