Digitalt DLF eHøstmøte preget av koronakrise og debatt om konkurranseforhold

– Gjennom koronatiden har vi fått vist frem våre beste og sterkeste sider som bransje. Men vi står overfor store utfordringer fremover. Slik innledet Helge Hasselgård DLF eHøstmøte 2020, som fant sted midt i en koronapandemi og et mediebilde preget av en politisk debatt om konkurranseforholdene i bransjen.

Lov om god handelsskikk ble vedtatt av et enstemmig Storting den 12. mars i år – samme dag som landet ble stengt ned på grunn av koronapandemien. Koronakrisen, den nye loven og debatten om prisforskjeller satte sitt preg på DLF eHøstmøte 2020.

Høstens DLF-møte ble som alltid avholdt den tredje torsdagen i oktober, men på grunn av smitteverntiltakene ble møtet avviklet digitalt. I sendingen fikk over 500 deltakere blant annet høre næringsministeren og stortingsrepresentanter diskutere konkurransesituasjonen, og toppledere fra handelen og medlemsbedrifter fortelle om hva de har lært gjennom krisetiden og hvordan de mente markedet vil bli preget av det fremover. Lederne i handelen takket leverandørene for godt samarbeid og understreket betydningen av god kommunikasjon gjennom den krevende tiden.

Se alle innleggene her (kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter)


Lov om god handelsskikk og stortingsmeldingen

Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF, åpnet møtet med å markere at Lov om god handelsskikk og det nye Dagligvaretilsynet er vedtatt og trer i kraft 1.1.2021. Dette har vært en av DLFs kjernesaker og har stått på Høstmøte-agendaen jevnlig siden 2009.

– Dette er ikke en målgang, men et startskudd, understreket Hasselgård.
– DLF skal bidra konstruktivt til Dagligvaretilsynets arbeid og vi er allerede godt i gang med å bygge kompetanse om den nye loven blant medlemsbedriftene.

Videre tok han opp diskusjonen om prisforskjeller mellom kjedene.
– DLF er opptatt av at det skal være balanse mellom ytelse og motytelser, og at alle skal kunne konkurrere på like vilkår. Priser er ikke noe som «gis bort», men som forhandles frem. Resultatet av forhandlingene viser hva partene kan tilby hverandre og hvem som har forhandlingsmakt, poengterte Hasselgård. Han var glad for at Konkurransetilsynet har lovet å jobbe videre med å finne årsakene til prisforskjellene de har registrert. Hasselgård minnet om at for å finne disse årsakene, må tilsynet lete hos begge avtalepartene, både de som selger og de som kjøper inn.

Næringsminister Iselin Nybø takket bransjen for innsatsen for å sørge for mat og dagligvarer til befolkningen gjennom krisetiden. Men hun understreket regjeringens bekymring for konkurransen i dagligvaremarkedet, slik det kommer til uttrykk i stortingsmeldingen Nybø la frem før sommeren. Statsråden benyttet derfor anledningen til å fortelle om de ulike tiltakene som regjeringen har satt i gang for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. . Ett av tiltakene er innføringen av Lov om god handelsskikk og Dagligvaretilsynet.

Christine Tacon, direktør for det britiske dagligvaretilsynet (GCA), fortalte om sine erfaringer med tilsvarende lovgivning i Storbritannia. På direkte linje fra London fortalte hun om hvilke betydelige resultater de har oppnådd siden hun tiltrådte i 2013. Den norske modellen er i stor grad basert på den britiske lovgivningen og erfaringene fra Tacons virke.

Deretter var det duket for paneldebatt med stortingsrepresentantene Terje Aasland (A), Helge-André Njåstad (FrP) og Kårstein Løvaas (H). Temaet for debatten var konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, og det var gledelig å høre at de har en god forståelse for hvilke utfordringer bransjen står ovenfor. De viste til at Stortinget i løpet av høsten skal behandle stortingsmeldingen, og ga uttrykk for klar vilje til å finne effektive tiltak.

Advokat Olav Kolstad kommenterte debatten og svarte på spørsmål fra seerne og fra programleder Guri Solberg. Kolstad var særlig opptatt av at tiltak for å forbedre konkurransen må gi fordeler for forbrukerne. Hensikten kan ikke være å beskytte noen mot konkurranse, understreket Kolstad. Han mente at Konkurranseloven og Lov om god handelsskikk vil gi et godt rammeverk, men at det kan være behov for noe videre regulering av forhandlingsstruktur og rabattstruktur. Men å gå drastisk til verks, som f eks å splitte opp kjeder, mente han ikke var veien å gå.Koronapandemien

Koronapandemien har det siste halvåret satt sitt spor i bransjen. Oxford Research presenterte en evaluering av leverandørindustriens håndtering av Covid 19 frem til i dag. De viste til at Norge har opprettholdt en effektiv og sikker vareforsyning gjennom pandemien, og pekte på særlig tre årsaker til dette: tett og åpen dialog og informasjonsdeling mellom leverandører og kjeder, leverandørindustriens omstillingsevne, og det at i tidlig ble definert som en samfunnskritisk funksjon.

John Ole Skeide, markedsdirektør i DLF, oppsummerte rapporten og slo fast at den stemte godt overens med det DLF hadde fanget opp fra sine medlemmer.
– Det aller viktigste er at vi har fått bekreftet at vareforsyningen har fungert, blant annet fordi kommunikasjonen mellom leverandører og kjeder har fungert så godt, mente Skeide. Han pekte også på rapportens beskrivelse av valutakrisen som kom på toppen av koronakrisen og førte til en ekstra belastning for mange leverandørbedrifter.

I sitt innlegg, takket DLFs styreleder Øystein Bu kjedene for det gode samarbeidet og DLFs medlemmer for formidabel innsats gjennom koronatiden.
– Vi har lang historikk for samarbeid i bransjen. Jeg håper nye samarbeidsprosjekter kan springe ut av de erfaringene vi har gjort oss under pandemien. La oss ta samarbeidet ett skritt videre, oppfordret Bu.

Han viste også til dagens politiske debatt, og understreket at DLF er på linje med politikernes målsetninger. – Vi ønsker bare muligheten til å konkurrere på like vilkår. Vi må ikke glemme at det det egentlig handler om, er den daglige konkurransen om forbrukernes gunst, avsluttet styreleder Bu.


DLF Utmerkelser 2020

Tradisjonen tro ble Høstmøtet avsluttet med å kåre vinnere av DLF Utmerkelser. Styreleder Øystein Bu kunne gratulere TINE SA som vinner av DLF Samfunnsansvarpris, Hansa Borg Bryggerier AS av DLF Innovasjonspris og Essity Norway AS av DLF Merkevarepris. Les mer om vinnerne og juryens begrunnelser her.


Tilgang til DLF eHøstmøte 2020 opptak

Dersom du gikk glipp av DLF eHøstmøte 2020, eller er det noe du ønsker å se på nytt finner du alle innleggene på DLFs medlemssider. Tilgangen er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og krever innlogging. Har du ikke opprettet brukerkonto velg «lag en konto».


Foto: Playroom AS