Bærekraftsamarbeid i dagligvarebransjen

– Nå tar hele dagligvarebransjen et viktig, nytt steg i sin samlede bærekraftsatsing, sier Thomas Weihe,  Verdikjededirektør i DLF. – I DLF oppretter vi DLF Bærekraftkomite, som igjen kobles opp mot et nytt samarbeidsutvalg med handelen, BUD – Bærekraftutvalget for norsk dagligvarebransje.

 Det var styret i DLF som i november 2023 tok et initiativ overfor dagligvarehandelen om en ny samarbeidsarena, der viktige bærekraftsaker for hele dagligvarebransjen nå vil kunne løftes gjennom BUD – Bærekraftutvalget for norsk dagligvarebransje.

– Det innebærer at det viktige bærekraftsarbeidet i DLF nå får et kvalifisert forankringspunkt inn i samarbeidet med dagligvarehandelen, tilsvarende vi har hatt med STAND siden begynnelsen av 90-tallet sier Thomas. Han minner samtidig om at DLFs bærekraftarbeid, for å sikre avgrensningene mot medlemmenes eget arbeid på området, skal avgrenses til følgende områder:

 • Bistå medlemmene i å ivareta deres produsentansvar, i første rekke knyttet til brukt emballasje. Dette gjøres gjennom:
  • Aktivt eierskap i returselskapene og Grønt Punkt Norge
  • Aktivt samarbeid med medlemmene bl.a. gjennom DLF Bærekraftkomité, nettverksgruppen og relevante partnerbedrifter.
 • Utvikle felles standard og struktur for bærekraftrapportering i bransjen

Når det gjelder BUD – Bærekraftutvalget for norsk dagligvarebransje, forteller Thomas Weihe at det består av fire representanter, og inntil fire vararepresentanter fra hver av bransjeorganisasjonene DLF og DMF. Lederen og sekretariatet fordeles på DLF og DMF, og veksler annet hvert år.

BUDs arbeidsområde dekker utvidet produsentansvar (EPR), bærekraftrapportering og samarbeid om etterlevelse av reguleringer for bransjen.

BUD skal i hovedsak fokusere på følgende arbeidsoppgaver:

 • Være dagligvarebransjens samarbeidsorgan for bærekraft
 • Utarbeide omforente prinsipper, anbefalte standarder og dokumentasjon
 • Gjennomføre prosjekter initiert av næringen
 • Bidra til effektivisering, harmonisering og utvikling av felles løsninger.

Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF

Thomas klargjør også at BUDs anbefalinger, i form av prinsipper, standarder og/eller dokumentasjon, trer først i kraft ved innarbeidelse i de bilaterale leveringsavtalene mellom den enkelte handelsaktør og dens leverandører, eller bruk hos andre bransjeselskaper som Tradesolution AS eller Grønt Punkt Norge AS.

– Det er viktig at BUD leverer innspill av høy kvalitet, samtidig som disse kan aksepteres generelt i dagligvarebransjen, der det er fastsatt klare rutiner for utarbeidelse, iverksetting og oppfølging av anbefalte standarder. Stikkord her er at det opprettes prosjektgrupper med klare mål, at det foreligger kost/nytte-vurderinger, at det gjøres grundige forankringer med kvalitetssikringer i DLF og DMF – og at det gjennomføres grundige styrebehandlinger i begge styrer før ikraftsettelse.

BUDs arbeid støttes av nyopprettede DLF Bærekraftkomite, som har et tilsvarende arbeidsområde.

Deltakere i de to bærekraftsorganene

DLF Bærekraftkomite (DLF BK):

 • Emilie Olderskog, Direktør bærekraft, Agra (komiteleder)
 • Gry Fahrendorff, Direktør produkt og bærekraft, Orkla Foods Norge AS
 • Erica Bertilsson, Sustainability and Communications Dir., Arvid Nordquist AB
 • Axel Thegerström Edh, Dir. Sustainability Assessment & Support, Essity Hygiene and Health AB
 • Laura Fouilland, Sr. rådgiver bærekraft, Nortura SA
 • Celin Huseby, Kommunikasjonssjef, Nestlé Norge AS
 • Elisabeth von Krogh, Bærekrafts rådgiver, TINE SA
 • Kristina Løfman, Daglig Leder, Onna Greens AS
 • Susanne Klevar, Sr. mgr. Communication and Sustainability, Coca-Cola Europacific Partners Norge AS
 • Jeppe Grottland, Kommunikasjonssjef med ansvar for ESG, Ringnes AS
 • Thomas Weihe, representant fra DLF

Bærekraftutvalget for norsk dagligvarebransje (BUD):

 • Emilie Olderskog, Direktør bærekraft, Agra (leder)
 • Gry Fahrendorff, Direktør produkt og bærekraft, Orkla Foods Norge AS
 • Axel Thegerström Edh, Dir. Sustainability Assessment & Support, Essity Hygiene and Health AB
 • Knut Luntæs, Sr. rådgiver kommunikasjon og myndighetskontakt, COOP
 • Halvard Hauer, Fagsjef miljø, NorgesGruppen
 • Emilie Våge, Leder samfunnskontakt og bærekraft, REMA1000
 • Representanter fra administrasjonen i DMF (Jens Olav Flekke/Anne Cathrine Berger) og DLF (Thomas Weihe)

Kontaktperson:

Thomas Weihe, Verdikjededirektør i DLF | [email protected]