DLF Partner Rud Pedersen: Budsjettforlik om revidert budsjett

Budsjettforlik om revidert budsjett

Regjeringen får flertall for sitt forslag til revidert budsjett med SV sine stemmer. Etter forhandlinger mellom de tre partiene er det klart at oljepengebruken øker med om lag 1,5 milliarder. Mesteparten av dette går tilbake til privat sektor med 1,2 milliarder til forbrukerne i økt barnetrygd og sosialstønad, 100 millioner i økt støtte til bedriftene fra ENOVA og knappe 100 millioner til organisasjoner, kulturarbeidere og virksomheter.

Økte klimakrav

Det blir krav om at alle nye statlige bygg eller større rehabiliteringer fra 2024 skal ha solcelleanlegg eller være knyttet til lokal fornybar energiproduksjon. Regjeringen skal i forbindelse med revidert 2024 legge fram en plan for elektrifisering av norsk sokkel med havvind.

Fra nyttår skal omsetningskravet for biodrivstoff økes både for veitrafikk, luftfart, sjø og maskiner. Regjeringen bes fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024. Ved å utvide garantiandelen til Eksportfinansiering Norge i Garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs til 75 prosent skal en styrke norske verfts bidrag til grønne, maritime løsninger.

Grønn proteksjonisme

Joe Bidens proteksjonistiske infrastrukturpakke slår nå også inn i det norske stortinget. I forliket blir regjeringen bedt om å fremme konkrete konkurransedyktige tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge. Arbeidet må sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act. Tiltakene skal inkludere langsiktige og fleksible virkemidler, som lån, garantier, risikokapital, samt utvidet bruk av dagens næringsrettede virkemiddelapparat.

Skatt

Det blir ingen økning i skatter eller avgifter, men det ligger et verbalvedtak der som ber Regjeringen om å vurdere en differensiering av verdsettelsen av unoterte aksjer i formueskatten. Det kan åpne for at a-aksjer kan få en høyere verdsettelse enn b-aksjer i kommende skatteår.

Kontaktperson

Roger Schjerva

Senior konsulent