DLF positiv til lov om god handelsskikk og handelstilsyn, kritisk til forbud

Lov om god handelsskikkStortinget vedtok før sommeren at det skal innføres en lov om god handelsskikk med et handelstilsyn. Stortinget ba også regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legge til rette for nyetablering og fremme innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet.

– Vi er glade for Stortingets enstemmige vedtak om å innføre en lov om god handelsskikk og et uavhengig handelstilsyn. Dette er en sak vi har jobbet for i lang tid og som vi mener vil være til nytte både for forbrukere, leverandører og handelen. Det er positivt at næringsdepartementet nå jobber aktivt med dette og med tiltak som skal styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF.

 Et av tiltakene som ble nevnt i Stortingets behandling av saken var utredning av et forbud mot såkalt prisdiskriminering for dominerende dagligvareleverandører.

– Vi mener et slikt forbud ikke vil være et effektivt virkemiddel for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Uansett må departementet og Konkurransetilsynet først se grundig på hva som er årsakene til prisforskjeller før man konkluderer med hvilke tiltak som kan være effektive og treffsikre, sier Hasselgård. Han mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om årsaken til ulike priser ligger i leverandørdominans eller om det skyldes ulik innkjøpsmakt dagligvarekjedene imellom.

DLF har også pekt på behovet for mer konkurranse i distribusjonsleddet. DLF ser positivt på at også dette området nå skal utredes med sikte på konkurransefremmende tiltak.


Fakta: Lov om god handelsskikk

Stortinget vedtok i mai 2018 at det skal innføres en lov om god handelsskikk i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Næringsdepartementet er nå i gang med lovarbeidet. Mest sannsynlig vil regjeringen fremme en lovproposisjon for Stortinget høsten 2019, slik at denne vil kunne tre i kraft 1.1 2020. Handelstilsynet som skal følge opp loven, vil bli etablert samtidig.

Bakgrunn for lovforslaget
 • Bygget på to hovedprinsipper: God handelsskikk mellom partene og hensynet til forbrukerne gjennom priser, utvalg, tilgjengelighet og kvalitet
 • Loven søker å legge til rette for effektive løsninger i forhandlingene mellom dagligvareleverandører og kjeder.
Virkeområde
 • Loven gjelder for omsetning mellom næringsdrivende av dagligvarer
 • Loven gjelder også for salg av næringsmidler og forbruksartikler til KBS og storkjøkken
 • Loven gjelder også non-food
Lovens innhold og konsekvenser (noen hovedpunkter)
 • En generell standard for god handelsskikk: Forretningsforhold skal bygge på redelighet, forutberegnelighet og gjensidig respekt for immaterielle rettigheter.
 • Prinsipp om skriftlighet: Avtaler skal inngås skriftlig. Avtaler skal klart beskrive hvilke ytelser partene er forpliktet til å levere, herunder markedsføringstjenester, og inneholde bestemmelser om prosedyrer for prisendringer, bestillinger (herunder volum) og leveringsforpliktelser. En part kan ikke ensidig gi påbud om endringer i forpliktelser etter at avtale er inngått
 • Krav til beskrivelse av ytelsene
 • Krav om enighet om endringer
 • Ivaretakelse av forretningshemmeligheter
 • Krav til lojalitet i kontraktsforhold
 • Innstramming av plikt til å gi opplysninger ved avtaleinngåelse: Beregningsgrunnlaget for rabatter som leverandøren skal yte må være klart ved avtaleinngåelsen

Fakta: Konkurransefremmende tiltak

Regjeringen bestemte også at det skal utredes tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat – og dagligvaremarkedet. To tiltak som ble nevnt spesifikt var forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon.

Næringsdepartementet er nå i gang med utredningsarbeidet og DLF er i dialog med departementet.

Denne prosessen løper parallelt med Lov om god handelsskikk, men kan ta noe lengre tid enn lovarbeidet.


Relevante saker

Stortinget- Representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer

09.05. 2018 DLF: Flertall for lov om god handelsskikk