Flertall for lov om god handelsskikk

Et samlet storting ber nå regjeringen legge fram et lovforslag så snart som mulig. Loven skal kunne tre i kraft senest i løpet av 2019.

Spørsmålet er om tilsynet skal vært knyttet til Konkurransetilsynet, som i dag fører tilsyn med dagligvarebransjen, eller om tilsynet skal være et selvstendig tilsyn utenfor Konkurransetilsynet.

Her åpner Stortinget for at ulike alternativer kan utredes, men det fastslås at tilsynet skal ha selvstendig beslutningsmyndighet.

Det er svært positivt at Stortinget nå tar opp anbefalingen fra Dagligvarelovutvalget. En lov om god handelsskikk og et uavhengig Handelstilsyn vil være gode tiltak for forbrukere og næringsaktører, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF). Han viser til positive erfaringer med tilsvarende lov og tilsyn i Storbritannia.

– Dette løser ikke alle utfordringer, men er et viktig første skritt. Lov om god handelsskikk og Handelstilsynet er godt utredet og fikk bred tilslutning i høringsrunden. DLF ser positivt på at Stortinget ønsker utredet også andre tiltak, som forhold knyttet til distribusjon, sier Hasselgård.

I tillegg til en lov om god handelsskikk ber Stortinget regjeringen utrede andre drastiske tiltak for å øke konkurransen i dagligvarebransjen.

Stortinget pålegger regjeringen å utrede særlig to tiltak:

* Et forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører.

* Forhold knyttet til distribusjon og hvordan disse spiller inn på konkurransesituasjonen.

Kilde: Nationen.no