Næringskomiteen vil sørge for bedre konkurransevilkår i dagligvaremarkedet

Torsdag 21. januar avga næringskomiteen sin innstilling i Stortingsmelding 27 «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane». En samlet komite peker på at den vertikale integrasjonen i dagligvaremarkedet er uheldig for konkurransen og at det rammer forbrukerne.

Stortingsmeldingen ble lagt frem for Stortinget allerede våren 2020, og politikerne har brukt god tid på å lytte til aktørene i bransjen. Det har gitt en god forståelse av markedet, noe som gjenspeiles i meldingen.

– En samlet komite går langt i å peke på at maktkonsentrasjonen på kjedeleddet rammer forbrukerne. DLFs viktigste arbeid er å sikre forbrukerne tilgang til et mangfold av kvalitetsvarer til riktig pris, og da trenger vi en velfungerende konkurranse, sier  Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i DLF.

Flere gode gjennomslag for DLF

De viktigste sakene til DLF har vært å sikre tilgang til distribusjon på transparente, like og konkurransedyktige vilkår, sørge for at rabattene fra leverandørene i større grad skal følge varen og komme forbrukerne til gode, og at uavhengige merkevarer må få konkurrere med kjedenes EMV på like vilkår.

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør i DLF.

– Vi opplever at politikerne har vært lydhøre, og er svært glade for at flertallet i komitéen foreslår flere tiltak i tråd med våre innspill, sier Mette Hanekamhaug. Overordnet handler dette om reell konkurranse med rettferdige konkurransevilkår, noe vi mener disse tiltakene bygger opp under.

Næringskomiteen har flere merknader som peker på en uheldig maktkonsentrasjon på kjedeleddet og negative konsekvenser ved vertikal integrasjon. Flertallet følger opp med tiltak som ber Konkurransetilsynet å drive sterkere tilsyn med konkurransehemmende atferd vertikalt i verdikjeden og kjedenes økende kontroll over produsent- og leverandørleddet.

– Vi har problematisert fremveksten i EMV og etterlyst tiltak som legger til rette for like konkurransevilkår mellom uavhengige merkevarer og EMV. Komiteens ber om informasjon som avdekker eventuell kryssubsidiering, noe som vil være et viktig skritt i riktig retning, understreker Mette Hanekamhaug.

Distribusjon er et etableringshinder

Komiteens merknader viser til at manglende tilgang til distribusjonstjenester utgjør et betydelig etableringshinder. Å sikre at grossisttjenester skal være på transparente, like og konkurransedyktige vilkår er viktig for å øke konkurransen i hele verdikjeden.

– Vårt standpunkt har vært å åpne for konkurranse. Kjedene skal selvsagt fortsette å tilby distribusjonstjenester, men dette handler om å sikre konkurranse i alle ledd av verdikjeden. Jeg håper og tror at både leverandørene og kjedene ser at økt åpenhet i bransjen er til det beste for alle aktørene og viktigst: forbrukerne, avslutter Hanekamhaug.

Komiteens innstilling finner du her. 


Relevante saker:

DLF på høring om stortingsmeldingen

Ny stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen (DLF Partner Kvale)


 

DLF pressebilder