DLF på høring om stortingsmeldingen

Tirsdag 3.november deltok DLF på digital høring hos Næringskomiteen for å komme med innspill til Stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvarehandelen. Meldingen peker på at vertikal integrasjon kan hindre en effektiv konkurranse, og det var et tema som de fleste høringsinstansene tok opp i sine innlegg.

Distribusjon og EMV

I høringen løftet vi særlig frem to tema: distribusjon og EMV. Vi var tydelige på at distribusjonsleddet må åpnes for konkurranse. Vi mener det vil gi mer transparente priskalkyler i grossistpåslaget, skape reell valgfrihet for leverandørene og detaljister, åpne for nye aktører på distribusjonsleddet og redusere etableringshindrene på detaljistsiden.

Utviklingen i kjedenes egne merkevarer tok vi også opp. Vi presiserte at EMV i seg selv ikke er et problem – all konkurranse er god konkurranse. Problemet er at EMV konkurrerer på andre vilkår enn uavhengige merkevarer, i form av hylleplassering, distribusjon og kryssubsidiering mm. I tillegg ser vi at EMV ofte blir en erstatning for, ikke supplement til, uavhengige merkevarer.

Kjøpermakt

Stortingsmeldingen foreslår en kartlegging av kjedenes innkjøpsbetingelser, og innføring en begrunnelsesplikt. Vi er positive til at man skal undersøke årsakene til ulike innkjøpsbetingelser, og tar det som en selvfølge at kartleggingen skal gjelde alle leverandører og kjeder. Videre problematiserte vi at stortingsmeldingen ikke i tilstrekkelig grad beskriver begrunnelsesplikten. Viktige avklaringer her er hvem plikten skal gjelde, når den skal slå inn og hvilke årsaker som er legitime forskjeller.

Spørsmål fra politikerne

I spørsmålsrunden fikk vi to spørsmål rettet mot vertikal integrasjon og EMV. Vi pekte på at en velfungerende konkurranse forutsetter en sammenheng mellom tilbud og etterspørsel. Vår jobb som leverandører er å gi forbrukerne tilgang til et mangfold av varer til riktig pris. Stortingsmeldingen skriver: «dagligvaremarkedet har en portvoktermakt som står mellom leverandøren og forbrukeren.» Vi kom derfor med en klar anbefaling til komiteen om å se på konsekvensene det medfører. Videre viste vi hvordan søyledannelsen som vertikal integrasjon skaper åpner for misbruk av EMV: EMV brukes ikke alltid som et verktøy for å tilfredsstille forbrukernes etterspørsel, men som et verktøy for å styrke kjedenes markedsposisjon. Det ønsker vi å forhindre.

Vedlegg

DLF Høringsinnspill st.meld 27

Kontaktperson DLF

Mette Hanekamhaug, Kommunikasjonsdirektør i DLF | Mobil 412 00 745