Endringer i lanseringsvinduene med virkning fra L1 2021

Dagligvarebransjen har blitt enige om endringer i rammeverket for produktlanseringer fra og med innsalg av nyheter til L1 2021.

De mest sentrale endringene er avtalte tidsfrister for presentasjon av nye sesongprodukter, samt definisjon av sesongprodukter og pre-lanseringer

Med sesongprodukter menes «Produkt som selges i en tidsavgrenset periode relatert til en mellom avtalepartene definert sesong»

Sesongprodukter lanseres etter samme mal som ordinære nyheter-, med følgende unntak:

  • Sesongprodukter med lansering i tidsrommet L1-L2 presenteres ved innsalg av L1-nyheter foregående år
  • Sesongprodukter med lansering i tidsrommet L2-L3 presenteres ved innsalg av L2-nyheter
  • Sesongprodukter med lansering i tidsrommet L3-L1 presenteres ved innsalg av L3-nyheter
  • Lanseringstidspunkt avtales bilateralt mellom leverandør og kunde.

Oversikt over sesongvinduer og respektive frister beskrives tydelig i avtaleverk mellom partene.

Bilaterale avtaler om f. eks pre-lansering og/eller kampanjer som ikke berører leveranser til andre parter, kan inngås. Prelansering defineres som «Bilateral avtale mellom leverandør og kunde om å lansere et produkt i forkant av ordinært lanseringsvindu eller sesong.»

Anbefalingene er forankret og implementert i STAND Sortiment. Her beskrives hele lanseringsprosessen.

Spørsmål  kan rettes til Thomas Weihe, verdikjededirektør i DLF. Tlf. 913 84 624

Bakgrunn for endringene

Basert på signaler fra bransjen tok Dagligvareleverandørens forening (DLF) initiativ til en bransjeworkshop om lanseringsvinduene september 2019. Representanter fra handelen og leverandørene har siden samarbeidet om utvikling av tydeligere felles retningslinjer, med målsetning om mer effektive lanseringer – til beste for forbruker.


Om STAND
Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og uavhengige merkevareleverandører gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF)


Relevante saker:

Bransjesamarbeid om lanseringsvinduene