Innhold kun for medlemmer

John Aas slutter i DLF

Organisasjonssjef John Aas forlater DLF etter 18 års innsats for foreningen. Han startet opp som markedssjef, og har de siste årene hatt ansvar for foreningens organisasjonsapparat og medlemsaktiviteter.

John Aas. Foto: DLF

John har vært en svært verdifull medarbeider for DLF, sier adm. direktør Helge Hasselgård. – Med et genuint engasjement for merkevareleverandørenes sak har han hatt stor betydning for utviklingen av DLF som en levende organisasjon med aktive medlemmer. Han kjenner flere enn de fleste i dagligvarebransjen, og har vært en viktig ambassadør for DLF både innad blant medlemsbedriftene og utad mot samarbeidspartnere i mange leire. Jeg vil takke John for solid og lojal innsats til leverandørfelleskapets beste gjennom mange år, sier Hasselgård.

 

DLF tilsetter ikke ny organisasjonssjef etter Aas. Det vil i stedet bli prioritert å opprette en ny stilling som direktør med ansvar for kommunikasjon, samfunnskontakt og næringspolitikk. Stillingen vil bli utlyst umiddelbart.

For nærmere informasjon, kontakt
• John Aas, mobil 91 59 14 98
• Helge Hasselgård, mobil 95 75 43 32 / helge.hasselgard@dlf.no

Skjerpede krav til bruk av avansert pakkseddel

Nå har både COOP, REMA og ASKO tilrettelagt sine systemer, slik at leverandør kan sende samme EDI Pakkseddel nivå 4 for eksponeringsenheter til disse kundene. STAND har som mål at dette blir implementert av partene i løpet av 2019.

EDI Pakkseddel nivå 4Norsk dagligvarebransje ligger i det europeiske tetsjiktet hva gjelder samhandling og utveksling av elektroniske handelsdokumenter. EDI ordre, -ordrebekreftelse, -pakkseddel og -faktura er godt etablert. Bransjen har lenge hatt ambisjon om å utvide bruken av avansert pakkseddel (Pakkseddel nivå 4) på eksponeringsenheter.  Aktører som har tatt dette i bruk opplever mer effektiv varehandel og bedre sporbarhet.

En forutsetning for videre utrulling har vært at alle kjedene kan ta imot samme meldingsformat. Før oppstart EDI Pakkseddel nivå 4 bør det gjøres en avtale med kjedene om tidspunkt for når dette skal tre i kraft.

For tekniske spørsmål, kontakt Seniorrådgiver EDI Jan Frode Aspevik i GS1 Norway.

Les mer om pakksedler  i STAND Leveranse.

Produktlanseringer i mai

Mange leverandører opplever at nåløyet for produktlanseringer i mai (L2) er i ferd med å bli trangere, og at de i mindre grad slipper til i dette vinduet.  Samtidig kommer det signaler fra kundesiden om at man ønsker en ny diskusjon om antall og plassering av lanseringsvinduene. Saken har kommet på agendaen i STAND.

DLF følger opp saken og vil sammen med relevante bransjeaktører diskutere temaet tidlig i 2019. Dersom konklusjonen skulle bli en endring fra dagens praksis, vil det bli lagt til grunn tilstrekkelig implementeringstid.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt:

Markedsdirektør John Ole Skeide  tlf 920 34 567
Verdikjededirektør Thomas Weihe tlf 913 84 624

Coop avvikler samarbeid om vareplassering

Coop har varslet at kjeden avvikler sitt samarbeide med leverandørene om merchandising, vareplassering knyttet til omprofileringer, oppgraderinger, nyåpninger og hylleombygging i alle Coop sine butikker.

Dette var en ventet utvikling, etter at først NorgesGruppen og deretter Rema 1000 tidligere har fattet samme beslutning, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

Dette er beklagelig for alle de dyktige vareplassererne som mister jobbene sine i forbindelse med denne omleggingen. Men når også Coop nå har besluttet å overta disse oppgavene selv, er det i alles interesse at overgangen gjennomføres så smidig som mulig, og at fremtidig arbeidsdeling gir gode resultater for salg og effektiv butikkdrift, understreker Hasselgård.

DLF vil bidra i denne prosessen i konstruktiv dialog med Coop, på samme måte som vi har hatt god dialog med NorgesGruppen og Rema 1000 i forbindelse med deres omlegginger.

DLF positiv til lov om god handelsskikk og handelstilsyn, kritisk til forbud

Lov om god handelsskikkStortinget vedtok før sommeren at det skal innføres en lov om god handelsskikk med et handelstilsyn. Stortinget ba også regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legge til rette for nyetablering og fremme innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet.

– Vi er glade for Stortingets enstemmige vedtak om å innføre en lov om god handelsskikk og et uavhengig handelstilsyn. Dette er en sak vi har jobbet for i lang tid og som vi mener vil være til nytte både for forbrukere, leverandører og handelen. Det er positivt at næringsdepartementet nå jobber aktivt med dette og med tiltak som skal styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF.

 Et av tiltakene som ble nevnt i Stortingets behandling av saken var utredning av et forbud mot såkalt prisdiskriminering for dominerende dagligvareleverandører.

– Vi mener et slikt forbud ikke vil være et effektivt virkemiddel for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Uansett må departementet og Konkurransetilsynet først se grundig på hva som er årsakene til prisforskjeller før man konkluderer med hvilke tiltak som kan være effektive og treffsikre, sier Hasselgård. Han mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om årsaken til ulike priser ligger i leverandørdominans eller om det skyldes ulik innkjøpsmakt dagligvarekjedene imellom.

DLF har også pekt på behovet for mer konkurranse i distribusjonsleddet. DLF ser positivt på at også dette området nå skal utredes med sikte på konkurransefremmende tiltak.


Fakta: Lov om god handelsskikk

Stortinget vedtok i mai 2018 at det skal innføres en lov om god handelsskikk i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Næringsdepartementet er nå i gang med lovarbeidet. Mest sannsynlig vil regjeringen fremme en lovproposisjon for Stortinget høsten 2019, slik at denne vil kunne tre i kraft 1.1 2020. Handelstilsynet som skal følge opp loven, vil bli etablert samtidig.

Bakgrunn for lovforslaget
 • Bygget på to hovedprinsipper: God handelsskikk mellom partene og hensynet til forbrukerne gjennom priser, utvalg, tilgjengelighet og kvalitet
 • Loven søker å legge til rette for effektive løsninger i forhandlingene mellom dagligvareleverandører og kjeder.
Virkeområde
 • Loven gjelder for omsetning mellom næringsdrivende av dagligvarer
 • Loven gjelder også for salg av næringsmidler og forbruksartikler til KBS og storkjøkken
 • Loven gjelder også non-food
Lovens innhold og konsekvenser (noen hovedpunkter)
 • En generell standard for god handelsskikk: Forretningsforhold skal bygge på redelighet, forutberegnelighet og gjensidig respekt for immaterielle rettigheter.
 • Prinsipp om skriftlighet: Avtaler skal inngås skriftlig. Avtaler skal klart beskrive hvilke ytelser partene er forpliktet til å levere, herunder markedsføringstjenester, og inneholde bestemmelser om prosedyrer for prisendringer, bestillinger (herunder volum) og leveringsforpliktelser. En part kan ikke ensidig gi påbud om endringer i forpliktelser etter at avtale er inngått
 • Krav til beskrivelse av ytelsene
 • Krav om enighet om endringer
 • Ivaretakelse av forretningshemmeligheter
 • Krav til lojalitet i kontraktsforhold
 • Innstramming av plikt til å gi opplysninger ved avtaleinngåelse: Beregningsgrunnlaget for rabatter som leverandøren skal yte må være klart ved avtaleinngåelsen

Fakta: Konkurransefremmende tiltak

Regjeringen bestemte også at det skal utredes tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat – og dagligvaremarkedet. To tiltak som ble nevnt spesifikt var forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon.

Næringsdepartementet er nå i gang med utredningsarbeidet og DLF er i dialog med departementet.

Denne prosessen løper parallelt med Lov om god handelsskikk, men kan ta noe lengre tid enn lovarbeidet.


Relevante saker

Stortinget- Representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer

09.05. 2018 DLF: Flertall for lov om god handelsskikk

DLF Logistikknettverk søker flere medlemmer

Mathilde Berg Lyngvær

«Deltagelse i DLFs logistikknettverk gir meg faglig påfyll, spennende bedriftsbesøk og nyttig erfaringsutveksling. Selv om vi representerer ulike kategorier viser det seg at vi har mange felles problemstillinger. Jeg ser frem til å ta over ledelsen av nettverket etter Jon Erik Sletten og takker ham for solide bidrag.» -Mathilde Lyngvær, Logistikksjef Fjordland AS (foto: privat)

 

DLF Nettverk

DLF Nettverk gir deg faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger

DLF har ulike nettverk for sine medlemmer. Disse er blant andre KAM, logistikkansvarlige, salgssjefer, salgsdirektører/daglig ledere og storhusholdning/KBS. Hver nettverksgruppe består av 10-15 deltakere. Her samles medlemmer til faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger.

Gruppene avholder møter 2-4 ganger årlig, og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet.

Les mer om DLF Nettverk her 

Ønsker du å bli med i et av nettverkene?

Meld deg på respektive nettverk her. Deltakelse er gratis.

 • Salgsdirektør
 • Salgssjef
 • KAM
 • Storhusholdning
 • KBS
 • Logistikk

Har du spørsmål ta kontakt med oss

Innmelding i nettverk

DLF Nyhetsbrev

Meld deg på DLF Nyhetsbrev for å motta fagartikler, nyhetssaker og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser. Du kan når som helst melde deg av via en lenke i mailen du mottar.

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Nyhetsbrev for DLF medlemmer

Ønsker du å bli oppdatert på nyheter og saker som er relevant for din bedrift og bransje?  

DLF Nyhetsbrev er for alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det sendes ut 8-10 ganger per år, eller etter behov.

Nyhetssaker, faglige artikler og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser blir formidlet via vårt nyhetsbrev.

Du kan når som helst melde deg av.

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene du registrerer

DLF personvernserklæring

 

Påmelding nyhetsbrev

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Hvordan behandler DLF dine personopplysninger?

Ny personopplysningslov (GDPR)

Tirsdag 22. mai vedtok Stortinget ny personopplysningslov. Loven trådte i kraft 20. juli 2018. Les mer om dette hos Datatilsynet og Regjeringen.

DLF  er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. 

Her følger utdrag av DLFs personvernerklæring (les hele her):

De opplysningene vi har registrert på deg som er ansatt i en medlemsbedrift eller en ekstern kontakt er begrenset til navn, arbeidsgiver, mailadresse hos arbeidsgiver og telefonnummer.  I enkelte tilfeller må vi be om annen informasjon som f.eks allergier i forbindelse med servering på møteplasser.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger, men i enkelte tilfeller vil vi trenge slik informasjon for å kunne levere de tjenestene DLF tilbyr sine medlemmer.

Behandlingsgrunnlag 

Vi behandler personopplysninger med utgangspunkt i en berettiget interesse. DLF er som medlems- og interesseorganisasjon avhengig av å registrere opplysninger på brukerne av våre tjenester for å sikre best mulig dialog og service.

Deling av personopplysninger

Dine opplysninger vil kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å levere våre tjenester. Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere og tekniske underleverandører. Du finner en oversikt over våre underleverandører her.

Vi deler også personopplysninger med offentlige myndigheter dersom vi blir pålagt å gjøre det basert på en lovfestet utleveringsplikt.

Ved påmelding til arrangementer kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger som enkelte underleverandører og samarbeidspartnere kan få tilgang til, herunder navn, tittel, bedrift, eventuelle allergier og kontonummer for refusjon ved avmelding.

Oppbevaring og sletting

Vi oppbevarer personopplysninger i vårt CRM system. Opplysningene lagres ikke lengre enn det som er nødvendig for å tilby deg våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Dersom du er mottaker av vårt nyhetsbrev og melder deg av denne, enten ved å gjøre dette via link i nyhetsbrevet- eller ved å sende oss en mail, vil du ikke lenger motta dette. Dine opplysninger vil ligge i vårt CRM system til vi får beskjed om at du har sluttet i medlemsbedriften eller til du ber om at dine opplysninger blir slettet.

DLFs Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev er i tillegg til våre nettsider hovedkilden til å formidle relevant og viktig informasjon til våre medlemsbedrifter og deres ansatte. Det er frivillig å melde seg på nyhetsbrevet-  og man kan når som helst melde seg av. Les mer om DLFs Nyhetsbrev.

Les hele DLFs personvernerklæring

Er din bedrift forberedt på GDPR? Ta testen her.

 

(Publisert første gang 25. mai. Saken er oppdatert 24. juli).

 

DLF Nettverk

DLF Nettverk gir deg faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger

DLF har ulike nettverk for sine medlemmer. Disse er blant andre KAM, logistikkansvarlige, salgssjefer, salgsdirektører/daglig ledere og storhusholdning/KBS. Hver nettverksgruppe består av 10-15 deltakere. Her samles medlemmer til faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging med bransjekolleger.

Gruppene avholder møter 2-4 ganger årlig, og bestemmer selv innhold og utbytte innenfor DLFs retningslinjer for møtevirksomhet.

Les mer om DLF Nettverk her 

Ønsker du å bli med i et av nettverkene?

Meld deg på respektive nettverk her. Deltakelse er gratis.

 • Salgsdirektør
 • Salgssjef
 • KAM
 • Storhusholdning
 • KBS
 • Logistikk

Har du spørsmål ta kontakt med oss

Innmelding i nettverk

DLF Nyhetsbrev

Meld deg på DLF Nyhetsbrev for å motta fagartikler, nyhetssaker og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser. Du kan når som helst melde deg av via en lenke i mailen du mottar.

Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter

Dette er DLF Partner

DLF har opprettet et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer. Ta kontakt med en DLF Partner dersom du har spørsmål om deres tjenester.