DLF bidrar i utformingen av produsentansvar

DLF var en av initiativtagerne til de frivillige bransjeavtalene om innsamling og gjenvinning av brukt emballasje som ble etablert på midten av 90-tallet. Som en konsekvens av disse avtalene ble Grønt Punkt Norge AS (den gang Materialretur AS) og tilknyttede materialselskaper etablert. I 25 år har disse selskapene rapportert gode miljøresultater til Miljødirektoratet. For å regulere konkurranse i markedet sa Miljødirektoratet opp bransjeavtalene i 2017, og erstattet disse med en revidert Avfallsforskrift.

Mangelfull forskriftsregulering

DLF oppfatter forskriftsreguleringen som mangelfull. Konsekvensen er konkurranse på ulike vilkår, økte kostnader for DLFs medlemmer og redusert miljønytte.  Som aktiv eier i Grønt Punkt Norge og tilknyttede returselskaper for brukt emballasje har DLF derfor påpekt dette overfor Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet siden revidert Avfallsforskrift ble innført i 2017.

Gjennomgang av dagens ordning

Klima- og miljødepartementet ønsker nå at produsentansvaret styrkes for å støtte opp under den sirkulære økonomien.  På oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet skal Miljødirektoratet gjennomgå dagens ordninger og foreslå eventuelle endringer. Gjennomgangen skal også ta hensyn til nytt EU-regelverk, herunder minimumskriteriene til produsentansvar i rammedirektivet om avfall (2008/98 EF endret ved (EU) 2018/851).

Innspill til revidering av forskrift og tiltak for forbedring av produsentansvarsordningen

Gjennom sommeren og høsten har DLF hatt flere møter med Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet. 4. desember deltok DLF sammen med NHO Mat & Drikke, DMF og VIRKE Dagligvare i møte med Miljødirektoratet og ga viktige innspill tilknyttet revidering av Avfallsforskriftens kapittel 7, samt forslag til øvrige tiltak som kan forbedre produsentansvarsordningene.

Vi opplevde at innspillene ble godt mottatt, og vil bidra med detaljgjennomgang av disse i videre møter med Miljødirektoratet.


Relevante saker:

DLF og Grønt Punkt Norge