Ny leder på plass i DMF

DMFs nye leder, Anne Cathrine Berger, er nå på plass i sjefsstolen. Vi har tatt en første prat om hva hennes tanker om DMFs rolle og planer.

For de som ikke kjenner DMF: Hva er formålet med organisasjonen?

DMF (Dagligvarehandlens Miljøforum) fyller 30 år i år, og er etablert og eies av NorgesGruppen ASA, COOP Norge SA og REMA 1000. Formålet er å være pådriver, samlingspunkt og ikke minst en brobygger. Vi ønsker også å være en diskusjonsarena for viktige temaer som bidrar til at dagligvarebransjen blir så ansvarlig og effektiv som mulig. Det gjelder spesielt bærekraft, og det å redusere miljøbelastning i bransjen. Eksempler på temaer vi jobber med innenfor rammen av miljø og klima, er logistikk, utvikling og bruk av felles bransjestandarder, sirkulær verdikjede – der spesielt plast er bransjens felles utfordring.

Hva er den viktigste motivasjonen din, for å ta over ledelsen i DMF?

– Vi lever i en brytningstid, med store og nødvendige endringer innenfor klima og miljø – som vi alle må bidra til å realisere. Når vi nå snakker er det 2029 dager til 2030, så det er ingen tid å miste. Næringslivet, og spesielt handelen, har en sentral rolle i Norge – og det å få lov til å bidra til å innfri handelens egne krav til seg selv, innenfor miljø og klima, er noe jeg gjerne vil bidra til.

Anne Cathrine Berger, daglig leder i DMF. Foto: DMF / Anne Cathrine Berger

– I tillegg er jeg imponert over hvordan handelen og samarbeidspartnere over lang tid har tatt tak for å skape nødvendige løsninger. Det fortsetter vi med. Og jeg blir mer optimistisk av den grunn.

Hva er de strategisk viktigste fokusområdene for DMF fremover?

– De viktigste fokusområdene er som jeg var inne på, innenfor klima og miljø. Det handler om å utvikle felles bransjeløsninger, en effektiv sirkulær verdikjede og bidra til å sikre trygge og bærekraftige varer til forbrukerne. Vi skal også legge til rette for å bruke felles standarder og grunndata for å skape best mulig beslutningsgrunnlag og kostnadseffektivitet i hele verdikjeden, til beste for forbrukeren. Vi skal videre være et bindeledd for bransjen i konkurransenøytrale saker, og skape samarbeid mellom næringsliv og myndigheter, for utforming av best mulig regulatoriske rammebetingelser.

– Materialselskapene og samarbeidet med DLF – og andre bransjeorganisasjoner – er svært viktig. I så måte er tillit helt sentralt. Det er mange dyktige folk, både styremedlemmer og i administrasjonene, der jeg er imponert over både faglig kunnskap og engasjement.

– Ellers er det å ha god dialog med kommuner, regjering og Stortinget ytterst viktig – og bør forsterkes. Videre kan krav fra EU og andre kun innfris i fellesskap. Et eksempel på dette er hvordan en samlet bransje nå samarbeider om å bistå regjeringen, slik at Norge får beholde sitt effektive og miljøvennlige pantesystem, innenfor rammen av EUs emballasjeforordning. Vi må likevel understreke at vi heier på mesteparten av innholdet i forordningen.

Hvor ligger de sterkeste føringene for jobben – nasjonalt eller internasjonalt/EU?

– Som jeg var inne på, ligger de sterkeste føringene hos både EU, nasjonalt og hos enkeltaktørene i bransjen. Jeg opplever at hver enkelt aktør i handelen jobber intensivt med å sikre best mulig oppfølging av nåværende og kommende krav – innen både klima og miljø. Det innebærer at vi forsterker laget, og oppbemanner for å opprettholde fokus på verdikjedelogistikk.

Til slutt – i hvilken grad, evt hvordan, samarbeider dere med leverandørsiden?

– DMFs historie er tett sammenvevd med leverandørsiden, og da spesielt med DLF. Vi har her et godt samarbeid på flere plan. Vi jobber lite med enkeltleverandører, og konsentrerer oss om de store overordnende begrepene, som betyr mye for fellesskapet. Eksempler på dette er materialselskapene, NLP og Infinitum – som gir høy nytteverdi for hele verdikjeden, avslutter Anne Cathrine Berger, ny leder i DMF.