Lov om god handelsskikk vedtatt av Stortinget

12. mars vedtok et enstemmig Storting å innføre en Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden, og å opprette et nytt Dagligvaretilsyn. Loven legger til rette for mer effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder. God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet. Dagligvaretilsynet får en aktiv og utadrettet rolle og skal ha nær dialog med bransjeaktørene. DLF ønsker loven og det nye tilsynet velkommen.

– Jeg er sikker på at Lov om god handelsskikk og Dagligvaretilsynet vil være til god hjelp både for kjeder og leverandører, sier adm. direktør Helge Hasselgård i DLF. – Alle parter ønsker å vise at vi lever opp til en standard om god handelsskikk, og nå får vi et tilsyn som kan veilede aktørene og bidra til at bransjen får et «godkjent-stempel» for god skikk, sier Hasselgård.

Loven som nå er vedtatt, er i all hovedsak basert på forslaget som Dagligvarelovutvalget («Hjelmengutvalget») la frem i 2013. Det var Matkjedeutvalget («Steensnæsutvalget») som først foreslo en slik lov med tilsyn i 2011. DLF var med på å utforme den opprinnelige ideen i Matkjedeutvalget i 2011 og ga full tilslutning til Hjelmengutvalgets konkrete lovforslag i 2013. Næringsdepartementet gjennomførte en bred høringsrunde i 2018 før Regjeringen la frem sitt endelige forslag i 2019. Noen merknader og en mindre justering av lovteksten ble gjort av næringskomiteen i siste runde, inkludert en tydeliggjøring av premissene for delisting, i tråd med innspill fra DLF.

DLFs rolle

DLF har gjennom hele prosessen bidratt med faglige innspill til utvalgene, departementet og politikerne. Saken har vært grundig behandlet av DLFs komiteer og styre i mange omganger gjennom årene. Vi mener loven slik den nå er vedtatt i stor grad svarer på de utfordringene vi har sett i relasjonene mellom kjeder og leverandører. DLF ser særlig positivt på at det er tverrpolitisk enighet bak loven og opprettelsen av Dagligvaretilsynet. Vi ser også positivt på at Næringsdepartementet har hentet verdifull erfaring fra Storbritannia, der tilsvarende lovgivning og tilsynsmodell har hatt dokumentert positiv effekt i markedet.

Stortingsmelding

Det er viktig å presisere at Lov om god handelsskikk og Dagligvaretilsynet først og fremst retter seg mot kontraktsforhandlingene mellom leverandører og kjeder. Det er fortsatt konkurranseloven, håndhevet av Konkurransetilsynet, som skal etterse konkurransen mellom leverandørene og mellom kjedene. Næringsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet, som skal komme før sommeren. Stortingsmeldingen vil blant annet drøfte prisforskjeller inn til kjedene og konkurransesituasjonen i distribusjonsleddet, samt andre tiltak for å styrke konkurranse i dagligvaremarkedet.

 

Foto: Stortinget.no