Innspillsmøte om stortingsmeldingen for dagligvarebransjen

Mandag 4.november var DLF i Næringsdepartementet på en innspillsmøte om stortingsmeldingen for dagligvarebransjen. Deltakerne ble invitert til å komme med innspill til hvilke tema meldingen bør inneholde og eventuelt forslag til tiltak.

DLF er glade for departementets arbeid med en stortingsmelding om bransjen. Departementet har satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid hvor en rekke faginstanser, som blant annet Konkurransetilsynet, er involvert. Vi arbeider for en sunn, rettferdig og effektiv konkurranse i alle deler av verdikjeden, og ønsker en slik gjennomgang velkommen. Derfor er vi opptatt av en tett og god dialog både med departementet, Konkurransetilsynet og politisk ledelse i arbeidet med meldingen.

I møtet var flere representanter fra bransjen til stede. Alle kjedene var representert, inkludert kolonial.no, samt en rekke organisasjoner og foreninger som blant annet NHO, Virke og Forbrukerrådet. Fra DLF stilte John Ole Skeide og Mette Hanekamhaug.

Innspill fra DLF

For DLF var det viktig å bruke arenaen til å løfte konkurransepolitiske saker vi mener bør belyses i meldingen. Vi valgte derfor å fokusere på særlig tre tema: forhold knyttet til distribusjon, at rabatter i større grad skal følge varen og kjedenes doble rolle. Når det gjaldt distribusjon satte vi søkelyset på tilgang til distribusjon, samt vilkårene som gis. Videre pekte vi på behovet for økt transparens i grossistpåslaget og distribusjonskostnader. Vi fremholdt også viktigheten av at rabattene som fremforhandles mellom leverandør og kjede i større grad må følge varen og slik komme forbrukerne til gode. Til slutt satte vi søkelyset på kjedenes doble rolle, særlig når det kommer til EMV. Vi ba departementet se på informasjonsdeling mellom kjedenes innkjøpsavdeling og produksjon av EMV, og hvordan dette kan gi uheldige utslag på konkurransesituasjonen i markedet.

Et tema som ble berørt av enkelte aktører i møtet var det mye omtalte «forbud mot prisdiskriminering». Vi i DLF synes det er synd at viktigheten av meldingen blir redusert til en polarisert debatt om et enkelttiltak før vi har nødvendig faktagrunnlag på plass. Det er en prosess i gang i departementet som skal vurdere mulige faglige konsekvenser av et slikt forslag.