God handelsskikk i ny regjeringsplattform

I den nye regjeringsplattformen fra de fire borgerlige partiene slås det fast at regjeringen skal «innføre lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse i løpet av 2020».

Helge Hasselgård

Adm.direktør Helge Hasselgård

– Det er bra at den nye flertallsregjeringen bekrefter at arbeidet fortsetter med en ny lov om god handelsskikk og at det understrekes at tilsynet skal ha selvstendig beslutningskompetanse, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF.

Stortingets vedtak var at loven skulle legges frem i 2019, så nå er det viktig at regjeringen fortsetter arbeidet med loven med god fremdrift, slik at den kan tre i kraft tidligst mulig i 2020, sier Hasselgård.

Granavolden-erklæringen har også et punkt om at det skal legges til rette for en velfungerende varekjede for mat med effektiv konkurranse i alle ledd, både i matindustrien og handelen.

DLF ønsker effektiv konkurranse i alle ledd i verdikjeden. Det er svært positivt at regjeringen nå skal få på plass et lovverk og et tilsyn som vil bidra til sunn og rettferdig konkurranse i dagligvare- og serveringsmarkedet, avslutter Hasselgård


Fakta: Lov om god handelsskikk

Stortinget vedtok i mai 2018 at det skal innføres en lov om god handelsskikk i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Næringsdepartementet er nå i gang med lovarbeidet, og varsler i Granavold-plattformen at «Regjeringen vil innføre lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse i løpet av 2020». Næringsdepartementet varsler at de vil fremme en sak for Stortinget i løpet av 2019, slik at den kan behandles vårsesjonen 2020. Et høringsutkast er varslet å bli sendt ut rundt påsketider, slik at lovsaken er klar innen utgangen av året.

Bakgrunn for lovforslaget
 • Bygget på to hovedprinsipper: God handelsskikk mellom partene og hensynet til forbrukerne gjennom priser, utvalg, tilgjengelighet og kvalitet
 • Loven søker å legge til rette for effektive løsninger i forhandlingene mellom dagligvareleverandører og kjeder.
Virkeområde
 • Loven gjelder for omsetning mellom næringsdrivende av dagligvarer
 • Loven gjelder også for salg av næringsmidler og forbruksartikler til KBS og storkjøkken
 • Loven gjelder også non-food
Lovens innhold og konsekvenser (noen hovedpunkter)
 • En generell standard for god handelsskikk: Forretningsforhold skal bygge på redelighet, forutberegnelighet og gjensidig respekt for immaterielle rettigheter.
 • Prinsipp om skriftlighet: Avtaler skal inngås skriftlig. Avtaler skal klart beskrive hvilke ytelser partene er forpliktet til å levere, herunder markedsføringstjenester, og inneholde bestemmelser om prosedyrer for prisendringer, bestillinger (herunder volum) og leveringsforpliktelser. En part kan ikke ensidig gi påbud om endringer i forpliktelser etter at avtale er inngått
 • Krav til beskrivelse av ytelsene
 • Krav om enighet om endringer
 • Ivaretakelse av forretningshemmeligheter
 • Krav til lojalitet i kontraktsforhold
 • Innstramming av plikt til å gi opplysninger ved avtaleinngåelse: Beregningsgrunnlaget for rabatter som leverandøren skal yte må være klart ved avtaleinngåelsen

Fakta: Konkurransefremmende tiltak

Stortinget bestemte også at det skal utredes tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat – og dagligvaremarkedet. To tiltak som ble nevnt spesifikt var forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon.

Næringsdepartementet er i gang med utredningsarbeidet og DLF er i dialog med departementet. Denne prosessen løper parallelt med Lov om god handelsskikk, men kan ta noe lengre tid enn lovarbeidet.


Relaterte DLF saker

DLF positiv til lov om god handelsskikk og handelstilsyn, kritisk til forbud