DLF på innspillmøte om EMV

Torsdag 16.mars deltok DLF på et innspillmøte om EMV. Møtet var i regi av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), og er en del av arbeidet med å kartlegge omfanget av EMV.

På oppdrag fra Regjeringen skal SØA lage en omforent definisjon av hva som er kjedenes egne varer (EMV), deretter kartlegge omfanget EMV i markedet. DLF og andre bransjeaktører var invitert til et felles innspillmøte hvor de ba om tilbakemelding på et utkast til definisjon.

Behovet for en definisjon

DLF ønsker en operasjonell definisjon som gir et presist bilde på den reelle EMV-andelen i markedet. Vårt klare inntrykk er at EMV underrapporteres. Både bransjen og myndighetene trenger et tydelig bilde av hvem som er uavhengige leverandører – det betyr alle de som tilbyr sine merkevarer til hele markedet, til alle som vil kjøpe. I motsetning til varer som er kontrollert av og tilbys i én kjedegruppering – altså det vi kaller for EMV. Vi deler Stortingets bekymring for at den stadig økende andelen kjedekontrollerte varer går ut over konkurransen og forbrukernes valgmuligheter.

SØA skal ferdigstille en definisjon allerede 31. mars. Deretter skal resultatet av kartleggingen være ferdig innen 1. juni. DLF følger prosessen tett og har dialog med SØA.


Foto/illustrasjon hovedbilde: Salivanchuk Semen/Shutterstock.com