Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene

 

Fredag 19. juni la regjeringen frem Stortingsmeldingen «Dagligvare og konkurranse – kampen om kundene». Meldingen beskriver konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet og drøfter mulige tiltak for hvordan den kan bedres.

Dropper regulering av innkjøpspriser

Den mye omtalte stortingsmeldingen om dagligvaremarkedet er nå lagt frem for Stortinget. Næringsministeren Iselin Nybø løfter frem viktigheten av å styrke konkurransen til beste for forbrukerne. I kjølvannet av meldingen har forbud mot prisdiskriminering vært mye diskutert. Forslaget droppes i meldingen, og erstattes med en vurdering av dokumentasjonsplikt ved større prisforskjeller. Videre er blant annet tilgang til grossisttjenester og attraktive lokaler en sak som drøftes.

Klikk her for Næringsdepartementets pressemelding

Meldingen i sin helhet kan du lese her

Videre prosess

DLF er glade for at den lenge varslede stortingsmeldingen har kommet. Stortinget trer sammen 1.oktober. Da oversendes meldingen til Næringskomiteen for behandling. Her velger komiteen saksordfører og vedtar tidsplan for høringer, innspill og eventuelle vedtak i saken. Vi vil gjøre vårt for å bidra til en informert, effektiv og grundig behandling av meldingen i tiden fremover.


DLF Partner Kvale har også sett på Stortingsmeldingen.  Kvale omtaler funn og tiltak som de anser som sentrale på sine nettsider.