En lønnsomhetsrapport med svakheter

Konkurransetilsynet mener konkurransen i det norske dagligvaremarkedet er svak, blant annet på grunnlag av sterk konsentrasjon, høye etableringshindringer og høye priser. Nå har de analysert lønnsomheten i bransjen.

– Tilsynet har gjort et godt stykke arbeid, men er slett ikke i mål gjennom denne rapporten, mener direktør Helge Hasselgård i DLF.

Den varslede rapporten fra Konkurransetilsynet, bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet, ble levert 8. mai. Departementets hadde bedt om en analyse av «prisveksten på mat og drikkevarer, herunder marginene til de ulike delene av verdikjeden for dagligvarer».

Tilsynet har i rapporten brukt omarbeidede resultat- og balanseoppstillinger for perioden 2017 til og med 2022, hentet inn fra 16 større leverandører og de tre dagligvareleverandørene. På dette grunnlaget har de beregnet tre mål på̊ lønnsomhet: Bruttomarginer, driftsmarginer og avkastning på netto driftsrelaterte eiendeler.

Last ned rapporten her.

DLF påpekte svakheter

DLF varslet medlemmene om den kommende rapporten i april: «Konkurransetilsynet planlegger publisering av en rapport om lønnsomhet i dagligvarebransjen, som svar på et oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet».

– Fordi rapporten skulle baseres på data fra kun åtte av det allerede lille utvalget på 16 større leverandører, tok vi umiddelbart kontakt med Tilsynet, forteller Helge Hasselgård.

– Vi påpekte at et utvalg på åtte større leverandører ikke er tilstrekkelig for å kunne gi et riktig bilde av den generelle lønnsomheten hos leverandørene, og vi anbefalte Tilsynet å innhente tall fra langt flere leverandører, for å få et mer representativt utvalg.

Her finner du DLFs innspill til Konkurransetilsynet.

Helge er tydelig på Tilsynets rapport åpenbart vil være med å legge premissene for videre diskusjon rundt dagligvarebransjens lønnsomhet, både administrativt og politisk.

– Slik rapporten nå foreligger, vil diskusjonen kunne bygge på til dels feil premisser. Dette var også grunnen til at vi tidlig oppfordret Konkurransetilsynet til å avvente publiseringen, inntil de hadde informasjon fra langt flere leverandører.

DLF vil gå grundig gjennom rapporten

Etter at rapporten nå er fremlagt, konstaterer DLF at Tilsynet likevel har valgt å være smal i sitt utvalg av leverandører. DLF mener samtidig at det er positivt at Regjeringen har satt i gang en rekke utredninger, som samlet vil gi det kunnskapsgrunnlaget som kreves for å etablere konkurransestyrkende tiltak.

– Vi skal nå gå grundig gjennom rapporten, før vi gir våre innspill til regjeringen, sier kommunikasjonsdirektør Mette Hanekamhaug i DLF.

– Så konstaterer vi dessverre at rapporten har innhentet tall fra et lite utvalg av store leverandører, der det er betydelige forskjeller i lønnsomheten. Når variasjonene er så store, er det vanskelig å trekke gode konklusjoner om generell lønnsomhet på leverandørleddet.

Mette mener likevel det er bra at Konkurransetilsynet i rapporten har sett på den totale lønnsomheten til aktørene, og ikke bare marginer. – Vi er også tilfredse med at Tilsynets undersøkelse ikke har funnet tall som tyder på at dagligvarekjedene eller leverandørene generelt utnyttet pandemien til å øke sin lønnsomhet.

Konkurransetilsynets betraktninger

Konkurransetilsynet-rapporten viser til at etterspørselen etter dagligvarer økte under pandemien, og at driftsmarginer og avkastning økt i perioden. Samtidig finner de ikke grunn til å kritisere dette. – Konkurransetilsynet finner ikke støtte for en generell påstand om at dagligvarekjedene eller leverandørene utnyttet de ekstraordinære prisøkningene i 2022 til å øke lønnsomheten, sier prosjektleder Kathrine Tvedt Lavik.

Rapporten konkluderer ellers med at bransjens lønnsomhet «jevnt over er høyere enn det man ville forvente i et marked med hard konkurranse.» Med andre ord mener Tilsynet at resultatene er konsistente med svak konkurranse og betydelige etableringshindringer i deler av det norske dagligvaremarkedet.

– Resultatene fra kartleggingen viser jevnt over høy lønnsomhet i verdikjeden for dagligvarer, sier nestleder ved Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse, Magnus Friis Reitan.

Tilsynet går i rapporten også gjennom utviklingen i og under pandemien, der de beskriver hvordan økt etterspørsel etter dagligvarer ga en økning i både driftsmarginer og avkastning, noen de ser på som naturlig. Samtidig påpeker de at prisene på dagligvarer i butikk økte med 8,9 prosent fra desember 2021 til desember 2022 – samtidig som driftsmarginene og avkastningen i 2022 falt tilbake til samme nivå som før pandemien.

 

Last ned rapporten her.